BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt

Temat G Godzenie życia rodzinnego i zawodowego oraz ponowna integracja kobiet i mężczyzn, którzy opuścili rynek pracy, poprzez wdrażanie bardziej elastycznych i efektywnych form organizacji pracy oraz działań towarzyszących.
Nazwa projektu Życie zaczyna się po czterdziestce
Numer projektu G0246

Opis projektu:

Celem projektu jest przywrócenie na rynek pracy kobiet po 45. roku życia, które przed laty zrezygnowały z zatrudnienia na rzecz pełnienia obowiązków rodzinnych. Działania proponowane w projekcie obejmują: (a) rozwój mechanizmów aktywizacji zawodowej kobiet w procesie reintegracji z rynkiem pracy oraz metod i narzędzi szkoleniowych wykorzystywanych w tym zakresie; (b) nawiązanie i rozwój współpracy jednostek samorządowych, instytucji rynku pracy, organizacji pozarządowych i prywatnego biznesu w zakresie równości szans; (c) wypromowanie i upowszechnienie „Znaku Równości" jako narzędzia walki z przejawami dyskryminacji kobiet na rynku pracy; (d) monitorowanie i opisanie występujących przejawów dyskryminacji w dziedzinie objętej projektem. Projekt przewiduje wsparcie beneficjentek w zakresie motywowania do podjęcia zatrudnienia. Beneficjentki będą miały szansę na zwiększenie swojej wiedzy i kwalifikacji związanych z uczestnictwem w rynku pracy. Trenerzy będą zwracali szczególną uwagę na indywidualny rozwój uczestniczek - zajęcia zostaną maksymalnie dostosowane do ich poziomu oraz stawianych przez nie wymagań. Kolejnym etapem będzie objęcie uczestniczek szkoleniami zawodowymi. Od początku realizacji projektu będą prowadzone systematyczne badania stanu psychicznego oraz poziomu wiedzy i kwalifikacji beneficjentek. Na podstawie uzyskanych w ten sposób informacji zostaną skierowane na konkretne kursy szkoleniowe. W dalszej kolejności beneficjentkom zaproponowane zostaną możliwości dalszego rozwoju - staże u pracodawców, samozatrudnienie, przygotowanie zawodowe u pracodawców, subsydiowane formy zatrudnienia (tzw. prace interwencyjne), udział w tworzeniu stowarzyszenia oraz alternatywne formy pracy. Każda z uczestniczek będzie mogła liczyć na indywidualne wsparcie doradców w wybranej przez siebie dziedzinie. W projekcie będą również uczestniczyć pracodawcy. Intencją wnioskodawcy jest uhonorowanie wybranych przedsiębiorców „Znakiem Równości", tj. wyróżnieniem przysługującym firmom, które zdecydują się przyjąć na praktykę bądź zatrudnić uczestniczki projektu. Przedstawiciele beneficjentów ostatecznych oraz pracodawców będą uczestniczyć w tworzeniu i modyfikowaniu planu pracy Partnerstwa m.in. poprzez aktywny udział w pracach Grupy Zarządzającej.

Rezultaty