BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt

Temat G Godzenie życia rodzinnego i zawodowego oraz ponowna integracja kobiet i mężczyzn, którzy opuścili rynek pracy, poprzez wdrażanie bardziej elastycznych i efektywnych form organizacji pracy oraz działań towarzyszących.
Nazwa projektu @lterEgo
Numer projektu G0588

Opis projektu:

Partnerstwo powstało w celu przeciwdziałania bezrobociu kobiet i mężczyzn samotnie wychowujących dzieci lub sprawujących opiekę nad osobami zależnymi (np. dziećmi niepełnosprawnymi). Projekt zakłada opracowanie modelowych rozwiązań sprzyjających godzeniu życia rodzinnego z zawodowym poprzez wparcie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi i osobami zależnymi, a także ułatwianie podnoszenia kwalifikacji i promowanie elastycznych form zatrudnienia. Partnerstwo usystematyzowało kierunki działań na rzecz polepszenia sytuacji na rynku pracy osób samotnie wychowujących dzieci. Działania proponowane w projekcie obejmują: (a) rozwój mechanizmów aktywizacji zawodowej i podnoszenia kwalifikacji zawodowych podczas przerwy w zatrudnieniu spowodowanej opieką nad dziećmi lub osobami zależnymi; (b) testowanie nowych metod promowania elastycznych form zatrudnienia i organizacji pracy jako sposobu na godzenie życia zawodowego i rodzinnego zarówno wśród kobiet i mężczyzn poszukujących pracy, jak i wśród pracodawców; a także podnoszenie świadomości pracodawców w zakresie równych szans kobiet i mężczyzn, zwłaszcza osób samotnie wychowujących dzieci; (c) monitorowanie przejawów dyskryminacji ze względu na płeć. W ramach Partnerstwa powstało Centrum Promocji Pracy (CPP), działające jako rozbudowana instytucja szkoleniowo-doradcza, ośrodek pośrednictwa pracy oraz przedsiębiorstwo społeczne wykorzystujące elastyczne formy zatrudnienia. W CPP zostały określone predyspozycje zawodowe beneficjentów oraz opracowano indywidualny plan działania i budowania ich ścieżki zawodowej. W celu podniesienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych beneficjentów przeprowadzone zostały szkolenia zawodowe oraz kurs języka angielskiego. Centrum Promocji Pracy jest nie tylko kompleksową placówką szkoleniową i doradczą dla osób pozostających bez zatrudnienia, ale także instytucją pośredniczącą w znajdowaniu pracy
dla beneficjentów. W ramach projektu utworzony został również Opiekuńczy Ośrodek Rehabilitacji i Integracji (OORiI), zapewniający bezpłatną opiekę dzieciom beneficjentów w trakcie trwania szkoleń i pracy. W ośrodku tym organizowane są zajęcia i warsztaty prowadzone przez specjalistów przy współpracy wolontariuszy, mające rozwijać dziecięce zainteresowania i zdolności. Partnerstwo zakłada kontynuowanie działalności CPP i OORiI po zakończeniu projektu. Dzięki zaangażowaniu beneficjentów w funkcjonowanie obu instytucji staną się one nie tylko ośrodkami działającymi jako e-centrum i ośrodek pośrednictwa pracy oraz instytucja opieki, ale także przykładem motywującym i mobilizującym do aktywności zawodowej inne osoby samotnie wychowujące dzieci.

Rezultaty