BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt

Temat G Godzenie życia rodzinnego i zawodowego oraz ponowna integracja kobiet i mężczyzn, którzy opuścili rynek pracy, poprzez wdrażanie bardziej elastycznych i efektywnych form organizacji pracy oraz działań towarzyszących.
Nazwa projektu Praca i godne życie dla kobiet - ofiar przemocy
Numer projektu G0590

Opis projektu:

Partnerstwo powstało w celu stworzenia modelowych rozwiązań ułatwiających kobietom - ofiarom przemocy (bezrobotnym, zagrożonym utratą zatrudnienia oraz skazanym za przestępstwa popełnione z użyciem przemocy wobec swoich oprawców) podnoszenie kwalifikacji zawodowych, znalezienie zatrudnienia, powrót i utrzymanie się na rynku pracy oraz godzenie życia rodzinnego i zawodowego. Projekt ma także na celu popularyzowanie wśród pracodawców idei równych szans dla kobiet i mężczyzn, oraz uwrażliwianie ich na specyficzne problemy i potrzeby pracownic doświadczających przemocy w rodzinie.


Partnerstwo przeprowadziło badania i konsultacje (z beneficjentami ostatecznymi, przedstawicielami organizacji pomocowych oraz pracodawcami) umożliwiające zbadanie wpływu przemocy w rodzinie na funkcjonowanie kobiet na rynku pracy. Wyniki badań wykazały, że w celu stworzenia skutecznego systemu prewencji wykluczenia społecznego i aktywizacji zawodowej kobiet doświadczających przemocy domowej oraz kobiet po odbytych karach pozbawienia wolności orzeczonych za zamordowanie sprawców przemocy, konieczne jest opracowanie modelu zintegrowanego systemu, łączącego pomoc psychologiczną, socjalną i prawną z różnymi formami aktywizacji zawodowej. System ten powinien opierać się  na współpracy lokalnych instytucji działających w dziedzinie przeciwdziałania przemocy wobec kobiet oraz aktywizacji zawodowej. Partnerstwo będzie inicjowało, bądź włączało się w działania lokalnych koalicji we wszystkich trzech ośrodkach, w których realizowany jest projekt (Warszawa, Łódź, Lubliniec). W ich skład będą wchodzić m.in. pracodawcy, związki zawodowe, organizacje kobiece, Urzędy Pracy, Ośrodki Pomocy Społecznej, policja, instytucje wymiaru sprawiedliwości, służby medyczne, zakłady doskonalenia zawodowego. Partnerzy projektu i uczestnicy lokalnych koalicji wspólnie opracują standardy postępowania z ofiarami przemocy domowej. Pracodawcy będą motywowani do wdrażania takich rozwiązań i wewnętrznych zasad postępowania, które będą pomagały kobietom doświadczających przemocy lepiej funkcjonować na rynku pracy Działania skierowane do pracodawców będą obejmowały m.in./ seminaria, publikacje, kampanię medialną)".Partnerstwo przewiduje opracowanie kompleksowego programu pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej, edukacyjnej i doradczej służącej przełamaniu barier związanych z byciem ofiarą przemocy, podnoszeniu poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz przygotowaniu do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej, w tym w formie spółdzielni socjalnych. Jednym z rezultatów projektu będzie utworzenie spółdzielni  socjalnej, jako eksperymentalnej formy zatrudnienia pozwalającej na integrację lub reintegrację kobiet z rynkiem pracy. Partnerska współpraca z Urzędami Pracy i ze związkiem pracodawców pozwala zakładać, że rezultatem projektu będzie też skutecznie przeprowadzona pomoc w znalezieniu pracy dla beneficjentek oraz możliwości odbycia staży i praktyk zawodowych.

Rezultaty