BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt

Temat A Ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z  integracją lub reintegracją na rynku pracy, celem promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich.
Nazwa projektu "Empatia" - lokalna solidarność na rzecz równych szans
Numer projektu A0010

Opis projektu:

Partnerstwo powstało z myślą o stworzeniu skutecznej metody wyrównywania szans na rynku pracy oraz aktywizacji zawodowej i społecznej osób bezrobotnych w dużych aglomeracjach miejskich. Negatywne konsekwencje bezrobocia można obserwować na wszystkich poziomach funkcjonowania społeczności. Cierpi na tym zarówno sfera publiczna, jak i prywatna, a działania mające na celu aktywizację bezrobotnych - oparte na ogół na danych statystycznych - nie uwzględniają specyficznych uwarunkowań lokalnych. Aby temu przeciwdziałać, Partnerstwo stworzyło innowacyjny projekt pracy z bezrobotnymi, w którym wszyscy partnerzy dysponują specjalistyczną, uzupełniającą się wiedzą i możliwościami: Urząd Miasta Łodzi zapewnia kontakty ponadnarodowe i wpływ na politykę zatrudnienia w skali powiatu, Powiatowy Urząd Pracy - znajomość lokalnego rynku pracy, firma Efektor organizuje Lokalną Radę Pracodawców, Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego SA dzieli się doświadczeniem w zarządzaniu projektami, a Stowarzyszenie Rezonans wnosi doświadczenie praktyczne i wizję programową. Partnerstwo utworzyło dwie Lokalne Pracownie Aktywności „Widzew" i „Śródmieście". Ich struktura i lokalizacja odpowiadają potrzebom struktury demograficznej i urbanistycznej dużego osiedla bloków mieszkalnych i obszaru starej zabudowy w centrum miasta. Projekt adresowany jest do osób bezrobotnych, które w wyniku długotrwałego pozostawania bez pracy narażone są na ryzyko wykluczenia społecznego. Uczestnicy projektu podnoszą swoje kwalifikacje i zdobywają umiejętności ułatwiające aktywne i samodzielne poszukiwanie pracy (pisanie zindywidualizowanych CV, przekonujących listów motywacyjnych, stworzenie komputerowej dokumentacji swoich działań i spisu potencjalnych pracodawców itp.). W ramach projektu stworzono też moduły wprowadzające w podstawy komunikacji interpersonalnej. Dzięki profesjonalnemu wsparciu psychologicznemu beneficjenci określają swoje cechy osobowościowe, umiejętności i predyspozycje, co pozwoli im na stworzenie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego (umożliwiają to moduły „Ścieżka", „Zwrotnica" i „Wsparcie psychologiczne"). Twórcy projektu proponują uczestnikom także moduł „Sanus", który ma propagować aktywny tryb życia i wspierać zachowania prozdrowotne. Wymiar środowiskowy projektu zapewnia lokalna debata publiczna. W jej ramach beneficjenci będą mogą wzmocnić swoje umiejętności komunikacyjne i udoskonalić sposoby korzystania ze źródeł informacji, m.in. poprzez świadomy i krytyczny odbiór przekazów reklamowych, wykorzystywanie mediów do upowszechniania inicjatyw lokalnych („Bank czasu") i przepływu informacji (gazeta lokalna, wortal WWW). W ramach modułu „Dialog" powstanie Lokalna Rada Pracodawców. Ma ona zaktywizować obie strony rynku pracy oraz wspomóc walkę ze stereotypowym postrzeganiem bezrobotnych i pracodawców.

Rezultaty

Eksperci