BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt

Temat A Ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z  integracją lub reintegracją na rynku pracy, celem promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich.
Nazwa projektu Wychowankowie domów dziecka - nowe szanse, lepsze jutro
Numer projektu A0527

Opis projektu:

Celem Partnerstwa jest aktywizacja zawodowa wychowanków domów dziecka oraz wspieranie ich integracji społecznej. Partnerstwo zamierza opracować skuteczny, innowacyjny model wspierania młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze w procesie usamodzielnienia. Zakłada połączenie korzyści płynących z podnoszenia kwalifikacji i zdobywania nowych umiejętności z rozwijaniem zainteresowań oraz pracą nad osobowością uczestników. W projekcie zawarto również element wspierania przemian w postrzeganiu społecznym tej grupy, które istotnie wpływa na kształtowanie wizerunku wychowanków domów dziecka jako potencjalnych uczestników rynku pracy. Beneficjentami będzie 170 wychowanków w wieku od 16 lat oraz 25 byłych podopiecznych, obecnie usamodzielniających się lub usamodzielnionych pełniących w projekcie funkcję mentorów dla młodszych kolegów. Realizacja projektu odbywać się będzie w modułach obejmujących m.in. doradztwo zawodowe, rozwój kompetencji społecznych, naukę języka, aktywność sportową, rozwój zainteresowań.. Zakłada się przy tym, że skuteczna pomoc musi być zindywidualizowana i kompleksowa. Powinna dotyczyć zarówno kompetencji zawodowych, jak i kształtowania postaw życiowych beneficjentów. Podnoszenie poziomu wykształcenia będzie się odbywało dzięki kursom języków obcych, bieżącej pomocy w nauce oraz wsparciu w przygotowaniu do matury. Ułatwieniu wchodzenia na rynek pracy będzie służyć działalność Poradni Doradztwa Zawodowego, której zadaniem będzie tworzenie ścieżek kariery zawodowej dla uczestników projektu. Partnerstwo oferuje również wsparcie dla pracowników domów dziecka oferując możliwość uczestnictwa w specjalnie opracowanym programie studiów podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego i społecznego. Przeprowadzone zostaną również szkolenia praktyczne dotyczące najogólniej pojętej samodzielności życiowej, m.in. gospodarowania budżetem domowym i czasem - tak aby wychowankowie domu dziecka nie byli bezradni, rozpoczynając samodzielne życie. Bardzo istotnym elementem projektu jest wspieranie wychowanków, poprzez warsztaty z autoprezentacji i komunikacji społecznej adresowane do młodzieży oraz działania Biura Mentoringu. Zadaniem Mentorów będzie w szczególności wspieranie swoich młodszych kolegów z domów dziecka w załatwianiu bieżących spraw związanych z procesem usamodzielnienia, organizacja czasu wolnego, zachęcanie do uczestnictwa w działaniach realizowanych w trakcie projektu, jak również aktywna współpraca z pracownikami projektu m.in. w pracy nad opracowaniem i promocją rezultatów projektu. Powołana zostanie również sieć współpracy lokalnych pracodawców gotowych przyjąć młodych ludzi na staże i praktyki - Partnerstwo przewiduje zorganizowanie konkursu na firmę odpowiedzialną społecznie. Dzięki aktywnemu uczestnictwu w projekcie wychowankowie mają szansę zaistnienia na otwartym rynku pracy i integrację społeczną. Kompleksowe wsparcie psychologiczne pozwoli im dojrzale podchodzić do własnej samodzielności, przyjmować odpowiedzialność za swoje wybory, wzmocnić poczucie własnej wartości, natomiast udostępnione szkolenia wyposażą ich w nowe, atrakcyjne kwalifikacje i umiejętności.

Rezultaty


Strona internetowa projektu

http://www.equal.swspiz.pl

Administrator

Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania
Henryka Sienkiewicza 9
90-113 Łódź
tel.: (042) 631 18 18
faks: (042) 631 11 14

Partnerzy: