BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt

Temat D Wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej (trzeciego sektora), a w szczególności usług na rzecz społeczności lokalnych oraz poprawa jakości miejsc pracy.
Nazwa projektu Kluczowa rola gminy w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych
Numer projektu D0249

Opis projektu:

Partnerstwo zakłada upowszechnienie w gminach nowego podejścia do problemu bezrobocia osób niepełnosprawnych. Głównym celem jest stworzenie modelu spółdzielni socjalnej z udziałem lub pod auspicjami gmin, a także systemu wsparcia tych spółdzielni od momentu rekrutacji członków, przez proces powstawania, aż do uruchomienia działalności. Spółdzielnie dadzą zatrudnienie bezrobotnym niepełnosprawnym, przeciwdziałając w ten sposób ich wykluczeniu, zapewnią im udział w życiu społecznym, zwiększą ofertę edukacyjną dla miejscowego środowiska (wprowadzą też do niego elementy społeczeństwa informacyjnego) oraz zmniejszą wydatki budżetu gmin na świadczenia socjalne. Projekt obejmuje swoim oddziaływaniem gminy wiejskie i małomiasteczkowe. Partnerstwo skoncentruje się na dwóch głównych typach spółdzielni socjalnej: spółdzielni organizowanej od podstaw oraz spółdzielni utworzonej z przekształcenia tradycyjnej formy spółdzielni inwalidów. Uruchomionych zostanie do 10 takich przedsiębiorstw, w których zatrudnienie powinno znaleźć około 120 osób niepełnosprawnych oraz maksymalnie 30 osób sprawnych. Przewiduje się trzy sfery działalności spółdzielni: usługi socjalne na potrzeby społeczności lokalnej (np. naprawcze, krawieckie, gastronomiczne, sprzątanie), ochronę środowiska (np. zagospodarowanie odpadów gabarytowych na potrzeby recyklingu - demontaż starych mebli, utylizacja opakowań) oraz usługi związane z turystyką i rekreacją (np. pośrednictwo agroturystyczne, prowadzenie centrów informacji turystycznej). Rodzaj i poziom prac wykonywanych w spółdzielni będzie każdorazowo dostosowywany do możliwości i potrzeb osób niepełnosprawnych. Instytucje realizujące projekt pracują też nad zapewnieniem warunków do trwałego funkcjonowania spółdzielni po zakończeniu programu EQUAL. Rezultat projektu - model spółdzielni socjalnej osób niepełnosprawnych - zostanie zarekomendowany samorządom gminnym, choć do jego wdrażania będzie potrzebny również aktywny udział lokalnych organizacji społecznych, wolontariuszy oraz osób niepełnosprawnych. Model tworzenia spółdzielni wraz z filmem promującym zatrudnianie osób niepełnosprawnych będzie upowszechniony na płycie CD, która trafi do wszystkich jednostek samorządowych w Polsce.

Rezultaty

Eksperci