BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt

Temat D Wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej (trzeciego sektora), a w szczególności usług na rzecz społeczności lokalnych oraz poprawa jakości miejsc pracy.
Nazwa projektu Spółdzielnia Socjalna "Ul"
Numer projektu D0690

Opis projektu:

Celem Partnerstwa jest przygotowanie grupy osób niepełnosprawnych do stworzenia dla siebie miejsc pracy w powołanej przez nich do życia wielobranżowej spółdzielni socjalnej. Wiąże się to także z podniesieniem poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w powiecie wrzesińskim. W projekcie weźmie udział 25 niepełnosprawnych beneficjentów, którzy w trakcie szkoleń poznają swoje możliwości podejmowania aktywności zawodowej oraz zdobędą umiejętności wykonywania pracy. Będą to szkolenia z zakresu motywacji oraz podnoszące kwalifikacje zawodowe. Partnerstwo zdefiniuje oraz opisze niezbędne warunki do tworzenia i zarządzania spółdzielnią socjalną. Rodzaj działalności przyszłych firm socjalnych zostanie określony po przeprowadzeniu badań ankietowych wśród przedsiębiorców powiatu wrzesińskiego. Zakładamy, że w powstałej w wyniku realizacji projektu spółdzielni socjalnej, to osoby niepełnosprawne będą pracodawcami, zarówno dla siebie samych, jak też dla innych potencjalnych pracowników spółdzielni, albo w dalszej perspektywie podejmą niezależną działalność gospodarczą. Dojdzie zatem do odwrócenia roli niepełnosprawnych na rynku pracy: z typowej, dyskryminującej roli niepełnosprawnego pracownika najemnego do roli przedsiębiorcy-menedżera.
 

Podczas realizacji projektu niepełnosprawni uczestnicy poznają swoje osobiste możliwości podejmowania aktywności zawodowej, nabędą umiejętności wykonywania pracy. Po powołaniu do życia spółdzielni socjalnej znajdą w nich miejsca pracy. W wyniku podjęcia pracy zmieni się ich dotychczasowe życie osobiste uzależnione do tej pory od rodziny i instytucji pomocowych, na bardziej samodzielne lub zupełnie samodzielne. Do osiągnięcia strategicznego celu, jakim jest stworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych w stworzonej spółdzielni socjalnej, Partnerstwo na rzecz Rozwoju - przygotuje się znajdując,  w procesie realizacji programu UL, odpowiedzi na trzy pytania. Są to jednocześnie cele operacyjne programu.
 

Beneficjenci poprzez pracę w wielobranżowej spółdzielni socjalnej, prowadzącej działalność komercyjną oraz działalność pożytku publicznego, de facto pracować będą na rzecz własnego środowiska oraz na rzecz społeczności zagrożonej marginalizacja społeczną.
 

Efektem działań PRR będzie nie tylko stworzenie określonej liczby miejsc pracy, poprawa relacji między osobami niepełnosprawnymi i ich otoczeniem czy ich własnej samooceny, lecz także wypracowanie pewnego modelu funkcjonalnego spółdzielni socjalnej działającej zarówno na wolnym rynku, jak też na rzecz społeczności lokalnej.
          

Głównym rezultatem projektu będzie opracowanie Spółdzielnia socjalna dla osób niepełnosprawnych jako sposób na przeciwdziałanie ich bierności zawodowej.  Wypracowane rozwiązania opierają się na gotowych  i sprawdzonych doświadczeniach włoskich i francuskich, zaadoptowanych do realiów polskich. Rezultat ten jest nowa propozycją, która może być traktowana jako oferta aktywizacji zawodowej społecznej dla osób niepełnosprawnych biernych zawodowo ze wszystkimi rodzajami inwalidztwa. Nowatorskim rozwiązaniem, które zastosowano w projekcie, jest prowadzenie przez spółdzielnię , oprócz typowej działalności gospodarczej, również działań w zakresie integracji społeczno-zawodowej oraz kulturalno-oświatowej jej członków. Elementami głównego rezultatu projektu będą: mechanizm tworzenia bazy danych na temat funkcjonowania osób niepełnosprawnych, metodologia wyboru dziedzin i form działalności spółdzielni socjalnej, strategia rekrutacji beneficjentów do projektu, informator zawierający porady prawne i finansowe dotyczące zatrudnienia subsydiowanego, a także opis specyfiki pracy z osobami niepełnosprawnymi i długotrwale bezrobotnymi, modułowe cykle szkoleniowe  oraz podręcznik poświęcony uruchamianiu spółdzielni socjalnej.

Rezultaty

Eksperci