BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt

Temat D Wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej (trzeciego sektora), a w szczególności usług na rzecz społeczności lokalnych oraz poprawa jakości miejsc pracy.
Nazwa projektu Koalicja Łamania Oporów Społecznych "KŁOS"
Numer projektu D0438

Opis projektu:

Projekt skierowany jest do osób długotrwale bezrobotnych i osób chorujących psychicznie, pochodzących z regionów wiejskich. W projekcie weźmie udział 20 beneficjentów zamieszkujących regiony wiejskie gminy Zgierz (12 osób długotrwale bezrobotnych oraz 8 osób chorych psychicznie). Wybór liczby beneficjentów został podyktowany możliwościami mającej powstać firmy społecznej- Hotel. Będzie to niewielki pensjonat, na 20-30 miejsc noclegowych. Firma społeczna- Hotel ma być głównym miejscem odbywania staży zawodowych przez beneficjentów. Ze względu na długi czas pozostawania beneficjentów bez pracy, ich niskie kwalifikacje oraz niewielkie umiejętności społeczne części grupy (zwłaszcza osób przewlekle chorujących psychicznie) Partnerstwo chce wprowadzić innowacyjne rozwiązanie w organizacji procesu szkolenia. W okresie odbywania stażu beneficjenci będą podnosić swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach językowych, zajęciach psychologicznych oraz szkoleniach z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, autoprezentacji czy podstaw gospodarki społecznej. Okres realizacji projektu będzie czasem testowania powstających narzędzi gospodarki społecznej. W przypadku sukcesu realizowanego projektu i udanego włączenia jego rezultatów do głównego nurtu polityki, wypracowane rozwiązania będą służyć większym grupom osób wykluczonych. Głównym rezultatem projektu ma być stworzenie zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego na przykładzie firmy społecznej wraz z wspierającą instytucją doradczo-szkoleniową, jaką jest Ośrodek Gospodarki Społecznej. Firma społeczna testowana podczas realizacji projektu, oparta została na wzorcach firm społecznych działających w Szkocji. Będzie oferowała dwa rodzaje zatrudnienia: stałe i przejściowe. W projekcie KŁOS wybrano przedsięwzięcie z branży hotelarskiej ze względu na lokalizację hotelu w podłódzkiej gminie o dużych walorach turystycznych oraz zróżnicowanie stanowisk pracy dostępnych dla osób niepełnosprawnych . Ośrodek Gospodarki Społecznej ma pełnić funkcję instytucji zapewniającej firmie realizowanie zadań zarówno społecznych, jak i komercyjnych. Partnerstwo opracuje i wyda materiały szkoleniowe dla innych podmiotów zainteresowanych tworzeniem firm społecznych.

Rezultaty

Eksperci