BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt

Temat A Ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z  integracją lub reintegracją na rynku pracy, celem promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich.
Nazwa projektu Progres - skoordynowane partnerstwo: pierwsze zatrudnienie celem rehabilitacji socjopsychiatrycznej
Numer projektu A0663

Opis projektu:

Celem Partnerstwa jest stworzenie modelowych rozwiązań zwiększających szanse młodych ludzi chorych na schizofrenię na aktywne uczestnictwo w otwartym rynku pracy. Dotychczas nie powstały żadne opracowania dotyczące sytuacji na rynku pracy młodych osób chorych na schizofrenię ani szerzej stosowanej praktyki aktywizowania społecznego i zawodowego jako elementu niezbędnego dla przełamywania ograniczeń wynikających z charakteru choroby. Doświadczenia zagranicznych partnerów projektu i stanowisko współczesnej psychiatrii pokazuje, że rehabilitacja polegająca na uspołecznianiu pomaga pacjentom pozostać w rolach społecznych, a aktywność zmniejsza zagrożenie najbardziej drastycznymi skutkami choroby. Skupienie działań na chorej młodzieży, zainwestowanie w jej wykształcenie i socjalizację, ma stanowić pierwszy etap wprowadzania zmian w modelu opieki nad osobami chorymi psychicznie. Beneficjentami projektu jest 105 osób: 20 młodych ludzi w wieku 16-21 lat z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzice i opiekunowie oraz personel biorący udział w projekcie i wolontariusze. Podopieczni zamieszkają w stworzonym w ramach projektu Międzyresortowym Ośrodku Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej (MORS). Realizacja programu zajęć będzie miała na celu, oprócz ogólnej poprawy stanu zdrowia, naukę i wdrażanie w dobre funkcjonowanie społeczne. Przygotowano specjalną ofertę pedagogiczną, przewidującą dwie ścieżki edukacyjne: podopieczni będą mogli kontynuować naukę na poziomie liceum ogólnokształcącego, przygotowując się do dalszej edukacji, lub wybrać moduł szkolenia zawodowego w dwóch specjalnościach: ogrodnik i kucharz małej gastronomii. Oprócz zajęć edukacyjnych odbywać się będą warsztaty komunikacji interpersonalnej. W aktywizacji
zawodowej, planowaniu przyszłości, ocenie własnego potencjału (mocnych stron, zdolności) pomogą beneficjentom profesjonalni doradcy zawodowi. Przez cały czas trwania projektu będzie prowadzona profesjonalna psychoterapia (indywidualna, grupowa, rodzinna). Dla wszystkich przygotowano dodatkową ofertę. Uczestniczenie w życiu kulturalnym, naukowym i sportowym, praca w kołach zainteresowań, wyjścia i wyjazdy pomogą w przełamywaniu lęków społecznych, nawiązywaniu relacji społecznych oraz kształtowaniu umiejętności autoprezentacji. Powodzenie tego wielomiesięcznego programu w dużym stopniu zależy od przygotowania kadry pracującej z młodzieżą. Partnerstwo organizuje wiele szkoleń, warsztatów, kursów i seminariów, dzięki którym opiekunowie (psychologowie, pielęgniarki, psychiatrzy, pedagodzy, pracownicy socjalni, nauczyciele) podniosą poziom swoich kompetencji zawodowych, udoskonalą warsztat i pogłębią wiedzę. Projekt przewiduje także zajęcia dla rodziców beneficjentów, którzy całe lata samotnie borykają się ze swoimi problemami. W ramach Partnerstwa prowadzona będzie terapia rodzin, spotkania, zawiązane zostaną także grupy samopomocowe. Długofalowym rezultatem działalności Partnerstwa będzie stworzenie podstaw legislacyjnych dla rozwoju sieci ośrodków MORS, a także popularyzacja idei rehabilitacji socjopsychiatrycznej.

Rezultaty

Eksperci


Strona internetowa projektu

http://www.progres-equal.eu

Administrator

Fundacja Domus Europaea
Mieczysława Pożaryskiego 53
04-632 Warszawa
tel.: (022) 789 90 06 w. 195
faks: (022) 789 90 06

Partnerzy: