BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt

Temat A Ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z  integracją lub reintegracją na rynku pracy, celem promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich.
Nazwa projektu Wchodzenie, utrzymanie, powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej
Numer projektu A0340

Opis projektu:

Partnerstwo - powołane przez Powiat Suwalski przy udziale lokalnych organizacji pozarządowych, instytucji pomocy społecznej, a także podmiotów gospodarczych - ma na celu stworzenie procedur umożliwiających powrót do aktywności zawodowej osób po przebytej chorobie psychicznej. Najważniejszym wypracowanym rezultatem będzie model współpracy podmiotów lokalnych w zakresie wspierania aktywizacji zawodowej osób po przebytym kryzysie psychicznym. Beneficjentami ostatecznymi projektu są osoby długotrwale pozostające bez pracy, o różnych stopniach orzeczonej niepełnosprawności, na ogół korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. W projekcie uczestniczyć też będą członkowie rodzin beneficjentów ostatecznych, mający na nich największy wpływ, a także pracodawcy z obszaru bezpośrednio objętego oddziaływaniem Partnerstwa. Przez cały czas trwania projektu beneficjenci będą brali udział w indywidualnych i grupowych sesjach terapeutycznych, które pomogą im wypracować umiejętności społeczne (samoświadomość, sposoby autoprezentacji), dodadzą pewności siebie, podniosą poziom samooceny, ułatwią nawiązywanie kontaktów, dadzą praktyczne narzędzia przydatne w codziennym życiu (zarządzanie czasem i finansami) oraz wpłyną na ich stosunek do pracy (praca nad motywacją, zachowaniem, radzenie sobie z ryzykiem i ze stresem). Istotnym elementem projektu są szkolenia zawodowe. Po ich zakończeniu, na etapie praktyk lub stażu w miejscu pracy, nad beneficjentami będą czuwali asystenci, którzy pomogą im wywiązać się z podjętych zobowiązań. Dla rodzin osób chorych zostaną przeprowadzone szkolenia, podczas których nauczą się, jak postępować ze swymi podopiecznymi, by wspierało to ich powrót do zdrowia i aktywności. Otrzymają również profesjonalne wsparcie psychologiczne. Pracodawcy zaangażowani w projekt wezmą udział w przygotowanych dla nich spotkaniach seminaryjnych, podczas których poznają sposoby niwelowania potencjalnych zagrożeń związanych z zatrudnianiem osób po przebytym kryzysie psychicznym (mniejsza wydajność, nieprzewidywalność zachowań, konflikty). Przeprowadzone zostaną także szkolenia z zakresu pozyskiwania dofinansowania z tytułu zatrudniania osób niepełnosprawnych. Innym ważnym celem Partnerstwa jest trwałe ograniczenie zjawiska dyskryminacji społecznej osób dotkniętych chorobą psychiczną. Służyć temu będą m.in.: akcje środowiskowe promujące działania Partnerstwa, a także inicjatywa edukacyjna „Zrozumieć i odczuć" (zajęcia w szkołach, przygotowane dla uczniów wszystkich klas i ich rodziców).

Rezultaty

Eksperci