BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt

Temat F Wspieranie zdolności przystosowawczych przedsiębiorstw i pracowników do zmian strukturalnych w gospodarce oraz wykorzystania technologii informacyjnych i innych nowych technologii.
Nazwa projektu Pomysł na sukces
Numer projektu F0016

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest wspieranie utrzymania zatrudnienia pracowników, których kwalifikacje można dostosować do wymagań stawianych przez rynek pracy, poprzez zastosowanie nowoczesnych metod kształcenia ustawicznego z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Działaniami Partnerstwa została objęta grupa 70 beneficjentów ostatecznych z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, zagrożonych dyskryminacją ze względu na wiek, płeć i wykształcenie. Partnerstwo na Rzecz Rozwoju „Pomysł na sukces" adresuje swój projekt do pracowników w grupie wiekowej 50 i więcej lat oraz do pracodawców (bez względu na wiek). Beneficjentami pośrednimi są nauczyciele i autorzy kursów, którzy odbędą przeszkolenie z zakresu praktycznego stosowania metody e-learningu. Wyboru beneficjentów ostatecznych dokonano w ścisłej współpracy z pracodawcami. We wstępnej fazie realizacji projektu pracownicy i pracodawcy zostali przygotowani do odbycia szkoleń oraz zapoznani z zasadami nauczania metodą e-learningu. E-learningowe kursy językowe oraz specjalistyczne szkolenia zawodowe w ramach projektu odbywają się w miejscach pracy beneficjentów. Zaletą takiej struktury szkoleń jest oszczędność czasu i pieniędzy (nie ma konieczności organizowania zajęć oraz dojazdów do punktów szkoleniowych). E-learning umożliwia dostosowanie tempa nauki do potrzeb konkretnych beneficjentów i przyczynia się do zwiększenia interaktywności szkoleń. Beneficjenci zyskują szansę podniesienia kwalifikacji zawodowych, co będzie potwierdzone egzaminem końcowym oraz specjalnym zaświadczeniem. Ukończenie kursów w ramach projektu wiąże się z umocnieniem pozycji beneficjentów w zakładach pracy w wyniku podniesienia kwalifikacji, aktualizacji wiedzy i wzrostu kompetencji w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Dzięki ścisłej współpracy zarówno z pracownikami, jak i pracodawcami opracowane e-learningowe narzędzia dydaktyczne będą adekwatne do potrzeb beneficjentów oraz zgodne z wymaganiami rynku. Udział w projekcie wywrze również pozytywny wpływ na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw biorących w nim udział, dzięki podniesieniu kwalifikacji oraz możliwości pełnego wykorzystania wiedzy i doświadczeń starszych pracowników. Pracodawcy będą mogli lepiej poznać kwalifikacje zawodowe pracowników i na tej podstawie zaplanować dalszy rozwój ich umiejętności w ramach przedsiębiorstwa. Model szkoleń e-learningowych umożliwia dostęp do wiedzy dla większej liczby pracowników, w związku z czym opracowane rozwiązania stanowią znakomite uzupełnienie tradycyjnej oferty szkoleniowej i mogą być w przyszłości wykorzystane przez inne podmioty.

Rezultaty

Eksperci