BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt

Temat F Wspieranie zdolności przystosowawczych przedsiębiorstw i pracowników do zmian strukturalnych w gospodarce oraz wykorzystania technologii informacyjnych i innych nowych technologii.
Nazwa projektu Nowe szanse dla transgranicznego rynku pracy i gospodarki Euroregionu Nysa
Numer projektu F0212

Opis projektu:

Ogólnym celem Partnerstwa jest przeciwdziałanie dyskryminacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na rynku pracy poprzez zmianę świadomości pracodawców oraz pracowników małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie roli kształcenia ustawicznego i wzrostu odpowiedzialności społecznej, dostosowanie ich kwalifikacji do wymagań gospodarki rynkowej, a także wspieranie wykorzystania technologii informacyjnych. Działania Partnerstwa obejmują obszar Euroregionu Nysa, leżący na styku granic Polski, Czech i Niemiec. Dominuje tutaj model małych, rozproszonych przedsiębiorstw, które są zmuszone do konkurowania z firmami z otwartego rynku unijnego, przede wszystkim niemieckiego. Brak wspólnej platformy komunikacji i przepływu informacji utrudnia polskim małym i średnim przedsiębiorstwom nawiązywanie kontaktów handlowych, a także ogranicza dostęp do informacji oraz nowych rynków. W związku z tymi problemami Partnerstwo postanowiło objąć programem wsparcia 620 beneficjentów ostatecznych, reprezentujących małe i średnie przedsiębiorstwa z branż turystycznej, metalowej, drzewnej i tworzyw sztucznych. Grupą docelową są pracownicy na ogół legitymujący się niskim wykształceniem, nie mający kwalifikacji w zakresie pracy z technologiami informacyjnymi, a więc nie spełniający wymagań pracodawców. Beneficjenci pochodzą głównie z terenów wiejskich lub małych miasteczek. W ramach projektu powstaną Centra Wsparcia Sieci Kooperacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw (CWSK) - modelowe kanały przepływu informacji i nowych technologii, które dodatkowo będą stanowiły podstawę dla stworzenia odpowiedniej strategii promocyjnej małych i średnich firm. Centra ułatwią nawiązywanie współpracy i wykorzystywanie rozwiązań modelowych, stosowanych przez przedsiębiorstwa zagraniczne. W działania CWSK włączeni zostaną również przedstawiciele instytucji i władz lokalnych, co będzie sprzyjało kształtowaniu spójnej wizji gospodarczo- prawnej Euroregionu Nysa. Na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw z branży turystycznej powstanie Model Ofensywy Jakości, czyli model standaryzacji usług w sieci małych obiektów hotelarskich i gastronomicznych, umożliwiający skuteczne konkurowanie z większymi przedsiębiorstwami. Pracownicy małych i średnich przedsiębiorstw będą mogli podnosić swoje umiejętności i kompetencje zawodowe w ramach szkoleń prowadzonych przez Sieć Centrum Edukacji Społeczeństwa Informacyjnego. Wszelkie propozycje edukacyjne zostaną stworzone z wykorzystaniem mapy kompetencji, uwzględniającej konkretne potrzeby małych firm. Przedsiębiorstwa zyskają możliwość stymulowania rozwoju własnych pracowników na równie wysokim poziomie jak w dużych korporacjach. Partnerstwo opracuje materiały dydaktyczne dotyczące zarówno kształcenia zawodowego, jak i podnoszenia kompetencji beneficjentów w zakresie wykorzystywania technologii informacyjnych i komunikacyjnych. W Zgorzelcu przy Urzędzie Miasta  powstanie lokalna platforma wsparcia MŚP w zakresie włączania społecznej odpowiedzialności do codziennych praktyk funkcjonowania firm.
Niezwykle istotne jest włączenie w działania Partnerstwa, oprócz przedsiębiorstw i pracowników, również przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego, co pozwoli znacznie zwiększyć zasięg oddziaływania projektu.

Rezultaty


Strona internetowa projektu

http://www.equal.noweszanse.pl

Administrator

Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8a
59-900 Zgorzelec
tel.: (075) 77 13 694
faks: (075) 77 13 688

Partnerzy: