BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt

Temat F Wspieranie zdolności przystosowawczych przedsiębiorstw i pracowników do zmian strukturalnych w gospodarce oraz wykorzystania technologii informacyjnych i innych nowych technologii.
Nazwa projektu Platforma e-Dialog
Numer projektu F0059

Opis projektu:

Celem Partnerstwa jest opracowanie i przetestowanie systemu informatycznego „Platforma e-Dialog" - narzędzia usprawniającego zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich firmach.


Zarządzanie kwalifikacjami pracowników, dotychczas domena dużych przedsiębiorstw, staje się powoli codziennością  również w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP). W czasach kiedy jakość towarów i usług decyduje często o powodzeniu przedsięwzięć jest to zrozumiale. Rozwój technologii, komplikowanie procesów produkcyjnych oraz konieczność poprawy efektywności pracy uzmysłowił pracodawcom konieczność usprawnienia i unowocześnienia zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Proces ten zachodzi jednak powoli ze względu na brak odpowiedniego narzędzia uwzględniającego specyfikę MŚP. System informatyczny „Platforma e-Dialog" ma wypełnić tę lukę.


Założenia systemu zostały opracowane przez „praktyków" - osoby bezpośrednio kierujące MŚP. System ułatwia :


szybkie znalezienie pracownika o odpowiednich kwalifikacjach bez względu na aktualne miejsce przebywania. (n.p. preselekcja kandydatów, możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej w formie video-konferencji);

  • oceny okresowe kwalifikacji pracowników;
  • zarządzające talentami (karierą);
  • opracowanie efektywnej (czas, koszty) ścieżki szkoleń dla pracowników;
  • zarządzanie kwalifikacjami „nieformalnymi" (nabytymi umiejętnościami - nie potwierdzonymi odpowiednimi dyplomami lub świadectwami).


System wykorzystuje stosowane już rozwiązania: EuroPass, polskie standardy kwalifikacji zawodowych, polską oraz międzynarodową (ISCO) klasyfikację zawodów i specjalności.


Wspólna platforma, umożliwi również efektywniejszą komunikację między wszystkimi „aktorami" rynku pracy. Niewątpliwą zaletą systemu jest jego dostępność - jedynym wymogiem jest dostęp do internetu. Udostępnienie narzędzia informatycznego wspomagającego zarządzanie kadrami wiąże się z przekazaniem użytkownikom Projektu wielu ogólnych informacji na temat zasad zarządzania personelem, które można wykorzystać w małym i średnim przedsiębiorstwie. W ramach upowszechniania rezultatów Projektu przewidziane są więc seminaria z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz szkolenia z obsługi systemu informatycznego. Beneficjenci ostateczni - przedstawiciele kadry zarządzającej, będą też mogli przedstawić swoje uwagi dotyczące funkcjonalności systemu, które mogą zostać uwzględnione w jego ostatecznej wersji.


Adresatami Projektu są: kadra zarządzająca MŚP, osoby bezrobotne i poszukujące pracy, Powiatowe Urzędy Pracy, instytucje szkoleniowe oraz organizacje zajmujące się problemami rynku pracy - zwłaszcza sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W projekcie będzie uczestniczyć aktywnie 100 MŚP oraz 10 PUP. Ponadto system zostanie udostępniony co najmniej 400 MŚP , 40 PUP oraz zainteresowanym instytucjom szkoleniowym w wersji umożliwiającej szkolenia elektroniczne.

Rezultaty