BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt

Temat F Wspieranie zdolności przystosowawczych przedsiębiorstw i pracowników do zmian strukturalnych w gospodarce oraz wykorzystania technologii informacyjnych i innych nowych technologii.
Nazwa projektu Ośrodek "Renowator" dla małych i średnich przedsiębiorstw
Numer projektu F0101

Opis projektu:

Ogólnym celem Partnerstwa jest zwiększenie zdolności adaptacyjnych i konkurencyjności beneficjentów ostatecznych (BO) - małych i średnich przedsiębiorstw, pracowników w wieku ponad 45 lat oraz kobiet na i po urlopach wychowawczych. Partnerstwo wspiera zdolności przystosowawcze pracowników oraz kadry menedżerskiej małych i średnich przedsiębiorstw do zmian strukturalnych w gospodarce, a także do wykorzystania technologii informacyjnych i innych nowoczesnych technologii ICT. Aby zrealizować ten cel, utworzono modelowy Ośrodek Szkoleniowo-Konsultacyjno-Stażowy „Renowator", który świadczy kompleksowe usługi (tele)szkoleniowe, (tele)stażowe, (tele)konsultacyjne i coachingowe w zakresie nabywania innowacyjnych kwalifikacji zawodowych opartych na technologiach informacyjnych i podejmowania działalności gospodarczej bazującej na nabytych kwalifikacjach. Działania Ośrodka będą testowane i weryfikowane pod względem skuteczności na grupie 350 beneficjentów: 250 osób w wieku powyżej 45 lat (pracownicy zagrożeni utratą zatrudnienia, pracownicy w okresie outplacementu, pracownicy, którzy w trakcie współpracy z „Renowatorem" utracili pracę, pracownicy znajdujący się w gorszym położeniu ze względu na wiek i niskie umiejętności w dziedzinie technologii informacyjnych i komunikacyjnych), kobiety na i po urlopach wychowawczych, a także 100 przedsiębiorców i osób z kadry menedżerskiej małych i średnich przedsiębiorstw. Programy szkoleniowe i działania Ośrodka opierają się na najnowszych wynikach prac naukowych i badawczych i nowoczesnych technologiach informatycznych. Sięgnięcie po innowacyjne technologie oraz włączenie twórców tych technologii do projektu przyczynia się do skuteczniejszego wyeliminowania barier, przed jakimi stają BO. Funkcjonowanie Ośrodka będzie w czasie projektu ewaluowane przez przedstawicieli grup docelowych, co pozwoli stworzyć najbardziej skuteczny i adekwatny model wsparcia tych grup, a równocześnie wyeliminować elementy, które się nie sprawdziły. Bezpłatne szkolenia i subsydiowane staże w ramach projektu będą wspierane dodatkowymi działaniami, takimi jak doradztwo gospodarcze czy działania powołanego Biura Karier Renowator, które zwiększą szanse beneficjentów na rynku pracy. Osoby w wieku powyżej 45 lat i kobiety przebywające na urlopach wychowawczych lub powracające z urlopów wychowawczych uzyskają wiedzę i nowoczesne kwalifikacje  w zakresie innowacyjnych technologii informacyjnych, w tym stosowanych do wspomagania zarządzania i decyzji biznesowych, co wydatnie zwiększy ich szanse lub utrzymania stanowiska w obecnej firmie lub zatrudnienia w nowym miejscu pracy. Udział w projekcie BO będzie miał wpływ na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw dzięki zwiększeniu umiejętności pracowników i kadry zarządzającej w   dziedzinie stosowania technologii informacyjnych, nowych usług oraz innowacyjnych metod zarządzania. Beneficjenci kończący szkolenia i staże w Ośrodku Renowator będą mogli otrzymać zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu, bądź o ukończeniu szkolenia, jak również certyfikaty potwierdzające zdobycie nowych kwalifikacji.

Rezultaty