BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt

Temat F Wspieranie zdolności przystosowawczych przedsiębiorstw i pracowników do zmian strukturalnych w gospodarce oraz wykorzystania technologii informacyjnych i innych nowych technologii.
Nazwa projektu Przedsiębiorczość w sieci - Internet szansą na wzrost konkurencyjności
Numer projektu F0320

Opis projektu:

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw poprzez zastosowanie technologii informatycznych do podnoszenia jakości i powszechnej dostępności usług wspierających, profesjonalnego doradztwa, informacji i szkoleń. Ważnym elementem decydującym o konkurencyjności firmy jest efektywne wykorzystanie innowacyjnych technologii oraz wdrożenie nowoczesnych metod zarządzania. Małe przedsiębiorstwa, które chcą się utrzymać na rynku, muszą mieć zapewniony dostęp do usług doradczych, informacji na temat możliwości pozyskiwania środków finansowych oraz baz danych. Partnerstwo zmierza do wyeliminowania zdefiniowanych barier stojących przed przedsiębiorstwami MŚP oraz poszerzenia grupy przedsiębiorców korzystających z usług wspierających, doradztwa i szkoleń, dzięki wykorzystaniu Internetu.


Głównym rezultatem projektu jest opracowany i wdrożony Model transferu wiedzy i usług wspomagających mikroprzedsiębiorstwa z zastosowaniem narzędzia informatycznego: „Internetowy Doradca Przedsiębiorcy" (Doradztwo i szkolenia e-learning dla mikroprzedsiębiorstw); www.mikroprzedsiebiorczosc.pl. Wortal jest narzędziem do prowadzenia specjalistycznego doradztwa i szkoleń e-learning, zapewnia dostęp do biblioteki artykułów i publikacji, umozliwia wymianę doświadczeń między beneficjentami projektu, sprzyja integracji branż, motywacji pracowników i pracodawców do pracy nad samodoskonaleniem, prowadzi do wzrostu konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw.


Model transferu wiedzy i usług wspomaga zmianę postaw mikroprzedsiębiorców i ich pracowników w kierunku bardziej aktywnej i przedsiębiorczej, podniesienie aktywności w zakresie wykorzystania komputera i Internetu, wzrost znaczenia profesjonalnego doradztwa dla rozwoju firmy, wzrost aktywności i gotowości przedsiębiorstw do podejmowania współpracy i wymiany doświadczeń na poziomie krajowym i ponadnarodowym. Rezultat powstał w oparciu o opracowany przez Partnerstwo raport dotyczący barier tkwiących w sferze kapitału ludzkiego, dostępie do wiedzy i wykorzystaniu technologii informatycznych w pozyskiwaniu wiedzy i informacji, zarządzaniu firmą, tworzeniu nawyku uczenia się i samorozwoju, potrzeb niezbędnych do podnoszenia konkurencyjności firmy. Beneficjentami projektu jest sieć 400 mikroprzedsiębiorstw branży poligraficznej, obuwniczej, odzieżowej, fotograficznej i drzewnej, a także branż różnych, mających swoje siedziby w województwach: mazowieckim, podkarpackim, podlaskim i kujawsko-pomorskim.

Rezultaty