BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt

Temat F Wspieranie zdolności przystosowawczych przedsiębiorstw i pracowników do zmian strukturalnych w gospodarce oraz wykorzystania technologii informacyjnych i innych nowych technologii.
Nazwa projektu adaptus.pl
Numer projektu F0326

Opis projektu:

Celem projektu jest wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw w województwie warmińsko--mazurskim w zakresie wykorzystania i zastosowania nowoczesnych rozwiązań informacyjno-komunikacyjnych oraz zwiększenia potencjału adaptacyjnego pracowników. Działania Partnerstwa będą prowadzone w dwóch podprojektach: pierwszy z nich dotyczy wykorzystania Internetu i zastosowania telepracy w małych i średnich przedsiębiorstwach, drugi natomiast - zastosowania metody e-learningu i nowoczesnych metod zarządzania wiedzą. W toku działań wstępnych zorganizowano spotkania panelowe z udziałem ekspertów rynku pracy, podczas których została nakreślona kompleksowa diagnoza lokalnego sektora małych i średnich przedsiębiorstw, obejmująca zarówno jego bariery, jak i szanse rozwojowe. Małe i średnie przedsiębiorstwa, w odróżnieniu od dużych firm, ze względu na brak kompetencji technologicznych i odpowiedniego wsparcia szkoleniowo-doradczego nie są w stanie tworzyć nowych miejsc pracy i nie potrafią wykorzystać nowoczesnych technologii do przyspieszenia własnego tempa wzrostu. Firmy nie zawsze dysponują wykwalifikowanym personelem, który umożliwiłby efektywne wdrażanie tych rozwiązań. Jednocześnie usługi szkoleniowe dostępne dla pracowników często przekraczają możliwości finansowe małych i średnich firm, a ponadto podczas kursów wiedza jest przekazywana w sposób niezrozumiały, a jej zakres nie odpowiada na konkretne potrzeby przedsiębiorców. Nie istnieją również usługi doradcze, które ułatwiłyby skuteczne wykorzystanie rozwiązań informatyczno- telekomunikacyjnych w mniejszych firmach.


W związku ze zdiagnozowanymi problemami i założonymi celami Partnerstwo postanowiło objąć działaniami projektu grupę 430 właścicieli i menedżerów małych i średnich przedsiębiorstw, 430 pracowników tych firm oraz inne osoby związane z sektorem MŚP w województwie warmińsko-mazurskim. Dzięki współpracy z beneficjentami zostaną wypracowane narzędzia i programy szkoleniowe umożliwiające rozpropagowanie idei telepracy w małych i średnich przedsiębiorstwach i efektywne wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Przeprowadzone konferencje umożliwiają wzrost zainteresowania przedsiębiorców lokalnych możliwościami i korzyściami, jakie daje nowoczesna technologia. Menedżerowie skorzystają ze szkoleń z zakresu wykorzystania Internetu, telepracy oraz e-learningu w małych  i średnich przedsiębiorstwach. Oprócz podniesienia wiedzy otrzymają także pomoc doradczą w zakresie wdrożenia konkretnych aplikacji w ich przedsiębiorstwach. Jednym z produktów wypracowanych przez Partnerstwo będzie Otwarta Platforma Edukacji Zdalnej (OPEZ), czyli wortal internetowy zawierający komplet informacji o telenauczaniu oraz kursy i szkolenia w formie elektronicznej. Rezultatem projektu będzie również Giełda Telepracodawców i Telepracowników (GTT), umożliwiająca kontakt pracodawców i pracowników zarówno w regionie warmińsko-mazurskim, jak i poza nim. GTT ma charakter międzynarodowy, telepracę będzie można znaleźć również w innych krajach europejskich.

Rezultaty

Eksperci


Strona internetowa projektu

http://www.adaptus.pl

Administrator

IDEA! Management Consulting Sp. z o.o.
Flory 9 / 10
00-586 Warszawa
tel.: (022) 331 66 99
faks: (022) 331 66 94

Partnerzy: