BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt

Temat G Godzenie życia rodzinnego i zawodowego oraz ponowna integracja kobiet i mężczyzn, którzy opuścili rynek pracy, poprzez wdrażanie bardziej elastycznych i efektywnych form organizacji pracy oraz działań towarzyszących.
Nazwa projektu Rodzic-pracownik - rozwój zawodowy rodziców podczas urlopu wychowawczego
Numer projektu G0620

Opis projektu:

Partnerstwo zostało utworzone w celu opracowania kompleksowej strategii działań sprzyjających godzeniu życia zawodowego i rodzinnego. Działania podjęte w ramach projektu zmierzają do ułatwienia powrotu do pracy młodym rodzicom dzięki stworzeniu modelu elastycznych form zatrudnienia oraz zasad pracy na odległość. Przeciwdziałanie zjawisku dyskryminacji młodych rodziców na rynku pracy wymaga stworzenia zintegrowanego systemu pomocy
rodzinie, opartego na współpracy między pracodawcami, związkami zawodowymi, mediami, Urzędami Pracy oraz instytucjami badawczymi i szkoleniowymi. W celu stworzenia instrumentów ułatwiających młodym rodzicom aktywność zawodową bez konieczności ograniczania życia rodzinnego, Partnerstwo zaangażowało się w następujące obszary działania: (a) opracowanie modelu elastycznych form zatrudnienia i zasad pracy na odległość; (b) testowanie rozwiązań umożliwiających podjęcie pracy na odległość lub skorzystanie z innych form elastycznego zatrudnienia; (c) stworzenie kompleksowego systemu rozwiązań w zakresie elastycznych form zatrudnienia i zasad pracy na odległość w ramach modelu partnerstwa międzysektorowego. W toku działań Partnerstwa opracowany został model wstępny wspierania elastycznych form zatrudnienia i zasad pracy na odległość. Model ten stanowi zbiór wzajemnie powiązanych rozwiązań informatycznych, organizacyjnych, finansowych i logistycznych. W drugim etapie projektu następuje testowanie modelu teoretycznego zmierzające do stworzenia  wzorów umów dla elastycznych form zatrudnienia w zakresie polskiego prawa pracy. W celu opracowania kompleksowego systemu rozwiązań w zakresie elastycznych form zatrudnienia i zasad pracy na odległość trwają prace zmierzające do zawiązania Partnerstwa Międzysektorowego. Ma ono działać na zasadzie szerokiego gremium konsultacyjnego, funkcjonującego poprzez fora i warsztaty. Celem tego Partnerstwa jest prowadzenie działań na rzecz wypracowania możliwości implementacji alternatywnych form pracy. Kluczowym zadaniem w ramach projektu jest opracowanie ostatecznego modelu, zawierającego sprawdzone rozwiązania (ekonomiczne, informatyczne, organizacyjne, prawne, a także kwestie z zakresu psychologii) w zakresie wdrażania elastycznych form zatrudnienia i zasad pracy na odległość dla osób przebywających na urlopach wychowawczych. Dodatkowym rezultatem projektu ma być przewodnik dla pracodawców oraz dla osób przebywających na urlopie wychowawczym. Znajdą się w nim praktyczne informacje dotyczące sposobu zawarcia umowy między pracodawcą a pracownikiem, z uwzględnieniem życia rodzinnego pracownika.

Rezultaty

Eksperci