BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt

Temat G Godzenie życia rodzinnego i zawodowego oraz ponowna integracja kobiet i mężczyzn, którzy opuścili rynek pracy, poprzez wdrażanie bardziej elastycznych i efektywnych form organizacji pracy oraz działań towarzyszących.
Nazwa projektu Praca dla dwojga
Numer projektu G0265

Opis projektu:

Celem Partnerstwa jest upowszechnienie możliwości zatrudnienia w systemie pracy czasowej (job sharing - „dzielenie pracy") jako modelowego rozwiązania sprzyjającego godzeniu życia zawodowego i rodzinnego. „Dzielenie pracy" jest taką formą podziału obowiązków zawodowych, w której co najmniej dwóch pracowników dzieli się czasowo jednym stanowiskiem pracy. Projekt skierowany jest do kobiet, które po urodzeniu dziecka mają problem z powrotem do wcześniej wykonywanego zawodu, a także do pracodawców, którzy szukają nowych rozwiązań w zatrudnianiu pracowników. System kierowany jest także do partnerów społecznych, organizacji pozarządowych, samorządów oraz wojewódzkich i Urzędów Pracy.
Partnerstwo będzie dążyć do takiej organizacji pracy, która będzie sprzyjać godzeniu życia rodzinnego i zawodowego. W tym celu przeprowadzona zostanie masowa akcja promująca elastyczne formy zatrudnienia. Pomocne w powrocie na rynek pracy mają być także szkolenia dające młodym matkom możliwość podniesienia lub zaktualizowania swoich kwalifikacji i umiejętności. Przewiduje się przeprowadzenie szkoleń 50-osobowej grupy kobiet-matek. Szkolenia będą dostosowane do ich potrzeb, a także do oczekiwań pracodawców i rynku pracy. Uczestniczki szkoleń otrzymają certyfikaty/dyplomy potwierdzające nabycie nowych umiejętności. Na czas trwania szkoleń przewiduje się zorganizowanie opieki nad dziećmi beneficjentek oraz możliwość indywidualnego kontaktu z doradcami. W ramach projektu zostanie także opracowany model pracy w systemie job sharing zawierający procedury zatrudnienia, organizacji stanowiska pracy oraz zasad komunikacji na stanowisku pracy. Model ten będzie wdrożony i przetestowany w 25 przedsiębiorstwach poprzez zorganizowanie staży dla 50 młodych matek. Przewiduje się również zorganizowanie szkoleń dla doradców zawodowych Powiatowych Urzędów Pracy i pracowników agencji zatrudnienia.  Do projektu zostaną włączone grupy dyskryminowane, organizacje działające w środowisku kobiet, a także organizacje zrzeszające pracodawców. Po zakończeniu projektu Partnerstwo będzie kontynuować współpracę z beneficjentami, tj. kobietami i przedsiębiorcami. Jednym z celów Partnerstwa jest przekonanie pracodawców, że zwiększenie zakresu stosowanych elastycznych form zatrudnienia, a zwłaszcza zastosowanie metody dzielenia się pracą, może się stać jedną z metod usprawnienia funkcjonowania firmy oraz poprawy jej wizerunku w społeczności lokalnej - jako firmy przyjaznej pracownikom z grup trudnych. System job sharing może być stosowany nie tylko wobec młodych matek, ale także wobec młodzieży wkraczającej na rynek pracy czy osób u schyłku aktywności zawodowej.

Rezultaty

Eksperci