BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt

Temat G Godzenie życia rodzinnego i zawodowego oraz ponowna integracja kobiet i mężczyzn, którzy opuścili rynek pracy, poprzez wdrażanie bardziej elastycznych i efektywnych form organizacji pracy oraz działań towarzyszących.
Nazwa projektu Elastyczny pracownik - partnerska rodzina
Numer projektu G0051

Opis projektu:

Partnerstwo zostało utworzone w celu opracowania kompleksowej strategii działań sprzyjających godzeniu życia zawodowego i rodzinnego. Projekt skierowany jest do rodziców mających dzieci w wieku do 7 lat oraz kobiet ciężarnych. Jego celem jest doprowadzenie do poprawy sytuacji kobiet na rynku pracy (wzrostu zatrudnienia). Próby godzenia (najczęściej przez kobiety) obowiązków zawodowych i rodzinnych wiążą się z wysokimi kosztami dla rodziny oraz obniżoną efektywnością w pracy. Natomiast długotrwałe wyłączenie kobiet z życia zawodowego powoduje dezaktualizację ich kwalifikacji, co staje się dodatkowym czynnikiem dyskryminującym je na rynku pracy. W celu stworzenia instrumentów ułatwiających kobietom aktywność zawodową bez konieczności ograniczania życia rodzinnego Partnerstwo zaangażowało się w cztery kluczowe obszary działania: a) promowanie elastycznych form pracy przyjaznych rodzinie; b) zwiększenie dostępu do placówek opiekuńczo-wychowawczych; c) promowanie większego zaangażowania mężczyzn w funkcje rodzinne; d) zapobieganie dezaktualizacji kwalifikacji zawodowych kobiet i mężczyzn podczas przerwy wynikającej z pełnienia obowiązków rodzinnych. Dzięki realizacji projektu zostaną opracowane i przetestowane optymalne formy dostosowania placówek opiekuńczo-wychowawczych do potrzeb pracujących rodziców. Powstanie model współpracy różnych podmiotów, w tym pracodawców, w dziedzinie pomocy rodzinom w opiece nad dziećmi. Partnerstwo planuje zwiększenie liczby pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych poprzez organizowanie staży dla absolwentów wydziałów pedagogicznych za pośrednictwem Powiatowych Urzędów Pracy. Zorganizowany zostanie konkurs na placówkę wychowawczą najbardziej przyjazną indywidualnym potrzebom rodziców. W celu zapobiegania dezaktualizacji kwalifikacji zawodowych organizowane będą szkolenia umożliwiające kontakt z zawodem, opieka nad dziećmi w czasie trwania szkoleń oraz poradnictwo zawodowe w zakresie planowania indywidualnych ścieżek kariery. Beneficjenci ostateczni będą angażowani w ocenę i kształtowanie procedur poradnictwa zawodowego, programów szkoleniowych oraz technik wdrażania elastycznych form pracy. Po zakończeniu działań Partnerstwa współpraca z beneficjentami będzie kontynuowana m.in. poprzez: a) dalsze wdrażanie strategii projektu przy wsparciu ze strony organów administracji i partnerów społecznych w regionie; b) kontynuowanie szkoleń, poradnictwa zawodowego, badań technik wdrażania elastycznych form zatrudnienia oraz utrzymanie punktów konsultacyjno-informacyjnych do spraw elastycznych form zatrudnienia przez instytucje rynku pracy; c) utrzymanie przez samorządy pracy placówek dostosowanych do potrzeb rodziców i przekształconych w elastyczne organizacje opieki nad dziećmi.

Rezultaty

Eksperci


Strona internetowa projektu

http://www.eppr.pl

Administrator

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
Choroszczańska 31
15-732 Białystok
tel.: (085) 652 50 62
faks: (085) 652 50 62

Partnerzy: