BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt

Temat A Ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z  integracją lub reintegracją na rynku pracy, celem promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich.
Nazwa projektu "Praca w posagu" - model wychodzenia z bezrobocia rodzinnego na wsi
Numer projektu A0140

Opis projektu:

Partnerstwo zostało powołane w celu stworzenia modelowych rozwiązań mogących być skutecznym narzędziem aktywizacji zawodowej grup dotkniętych bezrobociem rodzinnym i pokoleniowym, występującym powszechnie na obszarach wiejskich Pomorza Zachodniego. W celu opracowania instrumentów kompleksowego oddziaływania na rodzinę zagrożoną dziedziczeniem bezrobocia, Partnerstwo tworzy system współdziałania instytucji lokalnych i regionalnych (samorządy, przedsiębiorcy, lokalni liderzy, organizacje pozarządowe itp.).


W efekcie takiego współdziałania powstanie system zachęt dla beneficjentów do podejmowania pracy, rozpoczęcia działalności gospodarczej, podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji. Dzięki wprowadzeniu innowacyjnej postaci - Operatora Informacji ułatwiony zostanie dostęp i usprawniony przepływ informacji z obszaru lokalnego rynku pracy, pomocy społęcznej i edukacji. Najistotniejszym elementem tworzonego systemu jest nowy aktor lokalnego rynku -  Animator Pracy - osoba bezpośrednio współpracujący z rodziną i ułatwiający jej reintegrację na rynku pracy. Podejmowane przez niego działania wpływają na zmniejszanie dystansu pomiędzy instytucjami rynku pracy i pomocy społecznej a rodziną. Do jego zadań należy wsparcie rodzin w procesie określania własnych potrzeby, oczekiwań i możliwości. Pod tym kątem zostaną dobrane szkolenia, umożliwiające uczestnikom zdobycie konkretnych umiejętności zawodowych. Praca z całymi rodzinami pozwoli na promowanie dobrych wzorców, rozbudzenie osobistego zaangażowania i poczucia odpowiedzialności za stworzenie w rodzinach atmosfery sprzyjającej powodzeniu wysiłków podjętych przez bliskich. Oprócz oddziaływania bezpośredniego na rodziny, w ramach projektu tworzone są lokalne Kluby Wsparcia Koleżeńskiego. Od ich aktywnego działania zależeć będzie upowszechnienie informacji o usługach, lobbing na rzecz projektu, a także zmiana nastawienia środowiska oraz stereotypowego obrazu pracownika z regionu popegeerowskiego.


Trwałym rezultatem Partnerstwa jest model efektywnej integracji zawodowej osób z rodzin zagrożonych bezrobociem pokoleniowym, angażujący w proces udzielania pomocy środowisko lokalne. W modelu tym osoby objęte wsparciem traktowane są podmiotowo - decydują o formie swojej reintegracji zawodowej, a działania służące poprawie indywidualnej sytuacji są pożyteczne również dla społeczności lokalnej.

Rezultaty

Eksperci