BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt

Temat G Godzenie życia rodzinnego i zawodowego oraz ponowna integracja kobiet i mężczyzn, którzy opuścili rynek pracy, poprzez wdrażanie bardziej elastycznych i efektywnych form organizacji pracy oraz działań towarzyszących.
Nazwa projektu Telepraca scala rodzinę
Numer projektu G0107

Opis projektu:

Celem Partnerstwa jest stworzenie nowych perspektyw zawodowych dla osób, których efektywny powrót na rynek pracy jest utrudniony przez niemożność regularnego przebywania w miejscu stałego zatrudnienia. Projekt adresowany jest do rodziców (zwłaszcza kobiet), którzy z racji obowiązków rodzicielskich (urlop macierzyński lub wychowawczy) byli zmuszeni na dłuższy czas porzucić pracę i mają trudności z ponowną adaptacją na rynku pracy. Udział w projekcie ma pomóc uczestnikom w pogodzeniu życia zawodowego i rodzinnego dzięki umożliwieniu pracy w systemie „na odległość" (poprzez Internet) - bez opuszczania miejsca zamieszkania. Partnerstwo planuje zorganizowanie pięciu szkoleń o wymiarze po 240 godzin lekcyjnych (200 godzin zajęć stacjonarnych oraz 40-godzinny blok zajęć typu on-line). Zajęcia będą się odbywać w 15-osobowych grupach i obejmą łącznie 75 osób. Po zakończeniu części szkoleniowej beneficjenci wezmą udział w części praktycznej, polegającej na odbyciu 2-miesięcznych praktyk w wybranych przedsiębiorstwach. Praktyki te będą miały charakter staży, których zadaniem będzie zapoznanie beneficjentów z organizacją pracy i specyfiką zatrudnienia (zwłaszcza w aspekcie technologicznym) na różnych stanowiskach oraz przygotowanie ich do realizacji zadań w systemie on-line. Ponadto planowane jest zorganizowanie jednej edycji szkolenia dla przedstawicieli pracodawców w celu zachęcenia do stwarzania niestacjonarnych miejsc pracy. Zintegrowany system szkoleniowy będzie tworzony przez cały czas trwania projektu, z wykorzystaniem zdobytych doświadczeń. Po zakończeniu projektu system będzie podlegał dalszym modyfikacjom dostosowującym go do bieżących wymagań rynku pracy. Beneficjenci ostateczni będą uczestniczyli w procesie organizowania zajęć dydaktycznych oraz późniejszych praktyk. Każda zmiana w planach projektu związanych z beneficjentami będzie z nimi konsultowana za pośrednictwem wybranych wcześniej przedstawicieli (starostów grup).

Rezultaty