BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt

Temat G Godzenie życia rodzinnego i zawodowego oraz ponowna integracja kobiet i mężczyzn, którzy opuścili rynek pracy, poprzez wdrażanie bardziej elastycznych i efektywnych form organizacji pracy oraz działań towarzyszących.
Nazwa projektu Partnerstwo - rodzina - równość - praca
Numer projektu G0062

Opis projektu:

Celem projektu jest przetestowanie funkcjonowania nowych narzędzi umożliwiających godzenie życia zawodowego z życiem rodzinnym, przy jednoczesnym promowaniu idei partnerstwa w pracy i w domu oraz zwalczaniu stereotypów płciowych. Cel ten został sformułowany w sposób pozwalający na opracowywanie rozwiązań opartych na istniejących już instrumentach rynku pracy i polityki społecznej. Działania proponowane w projekcie to: a) stworzenie modelu powrotu do aktywności zawodowej po przerwie spowodowanej wychowywaniem dzieci; b) umożliwienie kobietom planującym macierzyństwo kontynuowanie aktywności zawodowej w ramach elastycznych form zatrudnienia; c) wspieranie rozwoju zawodowego osób wychowujących dzieci, w tym pracujących matek, dzięki stworzeniu alternatywnych form opieki nad dziećmi; d) promowanie pracy zawodowej kobiet; e) uzyskanie wiedzy o sytuacji kobiet i nierównościach związanych z płcią na rynku pracy poprzez badania naukowe i wykorzystanie tej wiedzy; f) prowadzenie - w ramach współpracy ponadnarodowej - analiz oraz wymiana praktyk i narzędzi służących stworzeniu równych szans na rynku pracy poprzez współpracę ponadnarodową. Nowe usługi informacyjne świadczone przez doradców zawodowych umożliwią wytyczenie, wspólnie z bezrobotnymi beneficjentkami, indywidualnych ścieżek rozwoju zawodowego. Indywidualny Plan Kariery będzie obejmował nie tylko proces znajdowania nowej pracy, ale także całościowe podejście do życia zawodowego w kontekście życia rodzinnego. Powołane zostaną także punkty wparcia służące pomocą przy opracowywaniu Indywidualnych Planów Kariery oraz w rozwiązywaniu problemów beneficjentek. Ponadto Partnerstwo opracuje programy i materiały nauczania ukierunkowane na aktualizację wiedzy zawodowej kobiet powracających do zawodu. Wydany także zostanie skrypt dla pracodawców Praca pod patronatem (rozbudowana forma przygotowania zawodowego w miejscu pracy) oraz skrypt dla doradców zawodowych zawierający prezentację nowych standardów i metod aktywizacji długotrwale bezrobotnych kobiet. Opracowany zostanie program szkoleń dla pracodawców i beneficjentów z zakresu organizowania stanowisk pracy na odległość, a także podręcznik dla pracodawców poświęcony metodom stosowania telepracy oraz zawierający katalog stanowisk telepracy. Alternatywną formą opieki nad dziećmi będą całodobowe świetlice rodzinne, prowadzone przez kobiety, które chcą połączyć rolę matki - gospodyni domowej z rolą przedsiębiorcy. Po odpowiednim przygotowaniu merytorycznym i technicznym świetlice będą mogły przyjmować dzieci o każdej porze (nawet wieczorami i w nocy). Opracowany zostanie informator Plan tworzenia świetlic, a także raport z badań socjologicznych Diagnoza sytuacji kobiet na rynku pracy Torunia oraz raport z badań Stan świadomości mieszkańców Torunia w zakresie szans kobiet na rynku pracy oraz kierunków i form koniecznych działań, które trzeba będzie podjąć w celu likwidacji nierówności.

Rezultaty

Eksperci


Strona internetowa projektu

http://www.rowneszanse.org

Administrator

Kujawsko-Pomorska Fundacja Gospodarcza "Pro Europa"
Grudziądzka 46/48
87-100 Toruń
tel.: (056) 658 59 09
faks: (056) 658 59 09

Partnerzy: