BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt

Temat G Godzenie życia rodzinnego i zawodowego oraz ponowna integracja kobiet i mężczyzn, którzy opuścili rynek pracy, poprzez wdrażanie bardziej elastycznych i efektywnych form organizacji pracy oraz działań towarzyszących.
Nazwa projektu Kompromis na rynku pracy - innowacyjny model aktywizacji zawodowej kobiet
Numer projektu G0403

Opis projektu:

Partnerstwo zostało utworzone w celu opracowania nowatorskich, modelowych rozwiązań, pomocnych w procesie reintegracji na rynku pracy osób wychowujących dzieci. Realizacja projektu ma umożliwić kobietom skuteczny powrót na rynek pracy po okresie przerwy związanej z porodem i opieką nad dzieckiem oraz pomóc w ich aktywizacji w trakcie przebywania na urlopach macierzyńskim i wychowawczym. Projekt powstał jako propozycja stworzenia wspólnych rozwiązań, które satysfakcjonowałyby w równym stopniu pracownice - młode matki - jak i pracodawców. Partnerstwo przewiduje następujące działania mające na celu aktywizację zawodową kobiet: (a) zaprojektowanie i wdrożenie systemu szkoleń ukierunkowanych na rozwój wybranych kompetencji, pożądanych przez pracodawców; (b) przeprowadzenie serii spotkań i seminariów, których celem jest kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród kobiet oraz uświadamianie im potrzeby ustawicznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych; (c) udostępnienie usług doradczych o charakterze psychologicznym, prawnym i zawodowym; (d) uruchomienie portalu zawierającego informacje dotyczące sytuacji rodziców (zwłaszcza młodych matek) na rynku pracy, aspektów prawnych zatrudniania młodych matek, elastycznych form zatrudnienia, innowacyjnych form opieki nad dzieckiem; (e) stworzenie giełdy pracy dla rodziców przebywających na urlopach wychowawczych. Wśród działań skierowanych do pracodawców znalazły się: (a) wypracowanie standardu marki Firma Przyjazna Rodzicom, o którą będą się ubiegać przedsiębiorcy stosujący w swoich zakładach politykę prorodzinną; (b) przeprowadzenie otwartego konkursu na Firmę Przyjazną Rodzicom; (c) zaprojektowanie i przeprowadzenie szkoleń dla pracodawców zainteresowanych wdrażaniem nowatorskich zmian organizacyjnych, umożliwiających pracownikom godzenie pracy zawodowej z życiem rodzinnym; (d) przeprowadzenie serii spotkań i seminariów prezentujących korzyści wynikające z zatrudniania kobiet, możliwości, jakie stwarzają alternatywne formy zatrudnienia oraz inne rozwiązania umożliwiające kobietom godzenie życia zawodowego z rodzinnym; (e) opracowanie raportu zawierającego analizę polskich i unijnych przepisów prawnych pod kątem możliwości stosowania elastycznych form zatrudnienia przez krajowych pracodawców. Działania podejmowane w ramach instytucjonalnych form opieki nad dziećmi obejmują: (a) promowanie innowacyjnych form opieki nad dzieckiem; (b) opracowanie koncepcji, przetestowanie oraz upowszechnienie osiedlowych grup zabawowych; (c) organizowanie warsztatów dla ojców; (d) prowadzenie warsztatów umożliwiających młodym matkom komfortowy powrót do pracy zawodowej, a ich dzieciom szybką adaptację w grupie rówieśniczej. Beneficjenci ostateczni będą zaangażowani w ocenę i kształtowanie projektu. Na stronie internetowej Partnerstwa zostanie udostępniona sonda oraz forum badające opinie zarówno uczestników projektu, jak i osób zainteresowanych tematem.

Rezultaty

Eksperci