BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt

Temat F Wspieranie zdolności przystosowawczych przedsiębiorstw i pracowników do zmian strukturalnych w gospodarce oraz wykorzystania technologii informacyjnych i innych nowych technologii.
Nazwa projektu Telepraca szansą na zwalczanie nierówności i dyskryminacji na rynku pracy
Numer projektu F0007

Opis projektu:

Celem Partnerstwa jest poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw oraz pomoc w utrzymaniu zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych ruchowo zagrożonych bezrobociem, poprzez wdrażanie i promocję systemu telepracy. Założeniem programu jest również stworzenie efektywnego systemu kształcenia ustawicznego, przeznaczonego zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców. Proponowany model opiera się na stworzeniu jednego telecentrum i sześciu telechatek, czyli miejsc wyposażonych w stanowiska komputerowe, w których niepełnosprawni pracownicy wypełniają swoje obowiązki zawodowe i biorą udział w szkoleniach. Beneficjenci projektu, w tym pracodawcy, są włączeni w działania Ośrodka Doradczo-Szkoleniowego. Elementem programu szkoleniowego jest także powołanie Narodowej Grupy Trenerów Telepracy, której zadaniem będzie prowadzenie kursów, szkoleń i konferencji oraz promowanie idei telepracy. Współpraca z kilkoma partnerstwami zaowocowała ideą stworzenia Wortalu Elastycznych Form Zatrudnienia, czyli serwisu informacyjnego oferującego kompleksowe informacje na temat elastycznego modelu zatrudnienia. Niezwykle istotnym celem działań Partnerstwa jest również opracowanie projektu ustawy regulującej wszystkie prawne aspekty telepracy w Polsce.

Rezultaty

Eksperci