BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt

Temat F Wspieranie zdolności przystosowawczych przedsiębiorstw i pracowników do zmian strukturalnych w gospodarce oraz wykorzystania technologii informacyjnych i innych nowych technologii.
Nazwa projektu "ElaStan" - promocja elastycznych stanowisk pracy i ochrona kapitału intelektualnego firm
Numer projektu F0580

Opis projektu:

Głównym celem Partnerstwa jest zmniejszenie dyskryminacji na rynku pracy poprzez wygenerowanie w lokalnych przedsiębiorstwach wzrostu zapotrzebowania na pracę realizowaną na zasadzie elastycznych form zatrudnienia (EFZ) oraz wykorzystanie w firmach nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Działania projektu obejmują firmy z regionu Pułtuska, Garwolina i Radomia. W województwie mazowieckim występują ogromne kontrasty między sytuacją przedsiębiorstw działających w Warszawie lub na jej obrzeżach oraz firm nieco bardziej oddalonych od stolicy. Projekt jest skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw, które mają mniejsze szanse zaistnienia i rozwoju na szerszym rynku. Beneficjentami ostatecznymi są właściciele i menedżerowie tego rodzaju przedsiębiorstw (225 osób), potencjalni pracownicy zatrudnieni w ramach EFZ - obecnie osoby bezrobotne lub zagrożone utratą pracy (225 osób), a także 30 potencjalnych trenerów elastycznych form zatrudnienia. Głównym celem projektu jest opracowanie modelowego systemu wspierania elastycznych form zatrudnienia oraz jego pilotażowe wdrożenie. System zawiera spójny zbiór rozwiązań technicznych (informatycznych), organizacyjnych, formalno-prawnych, edukacyjnych oraz informacyjnych. Beneficjenci projektu będą mogli skorzystać z wzorów umów elastycznego zatrudnienia w ramach kodeksu pracy, kodeksu cywilnego i kodeksu spółek handlowych oraz innych dokumentów i procedur umożliwiających wdrożenie elastycznych form zatrudnienia. Otrzymają oni zbiór gotowych do wdrożenia rozwiązań: standardowych umów, druków oraz procedur postępowania, chroniących w sposób zrównoważony interesy pracodawców i pracobiorców. Przetestowanie skuteczności pakietów nastąpi dzięki przeprowadzeniu mikroaudytów w małych i średnich przedsiębiorstwach, badań osobowościowo- kompetencyjnych pracowników oraz specjalnie przygotowanych szkoleń. Powstaną E-Centra Telepracy, czyli ośrodki praktycznego testowania i wdrażania wypracowanych rozwiązań, ułatwiające współpracę małych i średnich firm w zakresie wspólnego zatrudniania pracowników i zmniejszające ich ryzyko finansowe. Centra będą pełniły również funkcję informacyjną i promocyjną, a ponadto stworzą podstawy do powielenia opracowanych rozwiązań systemu wspierania elastycznych form zatrudnienia w innych regionach kraju. Nacisk na propagowanie elastycznych form zatrudnienia przyczyni się wydatnie do zwiększenia świadomości pracodawców i pracowników w zakresie korzyści, jakie daje zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, umożliwiających m.in. poszukiwanie nowych rynków czy prowadzenie skuteczniejszych działań promocyjnych.

Rezultaty

Eksperci