BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt

Temat F Wspieranie zdolności przystosowawczych przedsiębiorstw i pracowników do zmian strukturalnych w gospodarce oraz wykorzystania technologii informacyjnych i innych nowych technologii.
Nazwa projektu "Enter" - Partnerstwo na rzecz telepracy, przedsiębiorczości i równouprawnienia
Numer projektu F0591

Opis projektu:

Celem Partnerstwa jest opracowanie polskiego modelu telepracy (przede wszystkim dla małych i średnich przedsiębiorstw) na podstawie szczegółowego badania potrzeb pracodawców i pracowników oraz wiedzy merytorycznej partnerów, zwiększenie skali praktycznego wykorzystania telepracy jako narzędzia przeciwdziałania wykluczeniu z rynku pracy, a wreszcie wzrost wiedzy na temat nowoczesnych technologii społeczeństwa informacyjnego oraz telepracy wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Beneficjenci projektu będą rekrutowani wśród właścicieli i kadry zarządzającej MŚP (420 osób) oraz pracowników i bezrobotnych - potencjalnych telepracowników (780 osób), którzy mają problemy z powrotem do aktywnego życia zawodowego lub są zagrożeni zwolnieniem, ponieważ z różnych przyczyn nie mogą spełnić wymogu pracy w tradycyjnym systemie 8-godzinnym. Beneficjenci reprezentują różne branże gospodarki i firmy z całej Polski. Partnerstwo przygotuje szczegółowy raport zawierający informacje na temat zapotrzebowania i oczekiwań wobec telepracy, powstały na podstawie badań grupy pracodawców i pracowników. Będzie on zawierał informacje dotyczące obecnego stopnia wykorzystania elastycznych form zatrudnienia oraz aspektów prawnych telepracy w Polsce. W wyniku współpracy beneficjentów, organizacji i instytucji zajmujących się rynkiem pracy opracowany zostanie polski model telepracy, uwzględniający aspekt techniczny i telekomunikacyjny tej formy zatrudnienia. Dzięki zaangażowaniu ekspertów zostanie przygotowane szczegółowe opracowanie zawierające przepisy prawne dotyczące telepracy (analizy obowiązujących rozwiązań legislacyjnych, propozycje wprowadzenia korzystnych zmian oraz projekty nowych przepisów ułatwiających wdrożenie elastycznych form zatrudnienia). Powstanie również kompleksowy model szkoleniowy dotyczący trenerów telepracy, pracodawców, pracowników i osób prowadzących działalność gospodarczą. Przygotowane materiały edukacyjne i informacyjne będą ściśle dostosowane do potrzeb oraz oczekiwań pracodawców i pracowników. W ramach Laboratorium, czyli 6-miesięcznego pilotażu telepracy, beneficjenci projektu zdobędą wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie posługiwania się nowoczesnymi technologiami, wspomagającymi pracę elastyczną.  Ważnym produktem, powstałym w toku działań Partnerstwa, będzie przewodnik po nowoczesnych formach zatrudnienia i pracy elastycznej. Wszystkie opracowania - analizy, raporty, materiały informacyjne - które powstaną w wyniku realizacji projektu, będą dostępne w ramach przygotowanego portalu internetowego.

Rezultaty