BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU


Rezultat - słowa kluczowe

Rodzaje rezultatu:

model szkoleń, model wsparcia, narzędzia diagnostyczne, platforma współpracy pomiędzy instytucjami, portfolio, raport, wsparcie terapeutyczne

Beneficjenci:

rodziny więźniów, więźniowie

Podmioty wdrażające:

instytucje rynku pracy, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, Służba Więzienna

Zakres tematyczny wg kryteriów PO KL:

Aktywizacja zawodowa i społeczna więźniów i byłych więźniów


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu A0138
Opracowanie rezultatu

Administrator