BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU


Rezultat - słowa kluczowe

Rodzaje rezultatu:

dobre praktyki, film, forum dyskusyjne, metodologia tworzenia instytucji, model aktywizacji bezrobotnych, opis stanowisk pracy, podręcznik, raport, wzory dokumentacji i raportów

Beneficjenci:

animatorzy rynku pracy, bezdomni, bezrobotni

Podmioty wdrażające:

instytucje edukacyjne i szkoleniowe, instytucje rynku pracy, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe

Zakres tematyczny wg kryteriów PO KL:

Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych w środowisku lokalnym, Metoda pracy socjalnej z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu A0477
Opracowanie rezultatu

Administrator