BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU


Rezultat - słowa kluczowe

Rodzaje rezultatu:

baza danych, dobre praktyki, kompendium wiedzy, materiały dydaktyczne, metodologia badań, metodologia szkoleń, metodologia tworzenia instytucji, model usług, model wsparcia, narzędzia diagnostyczne, program studiów podyplomowych, przewodnik

Beneficjenci:

azylanci, doradcy zawodowi, migranci, uchodźcy

Podmioty wdrażające:

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Centra Integracji Społecznej, Centra Pomocy Rodzinie, instytucje doradczo-szkoleniowe, instytucje edukacyjne i szkoleniowe, instytucje rynku pracy, organizacje pozarządowe, specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi

Zakres tematyczny wg kryteriów PO KL:

Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych w środowisku lokalnym, Metoda pracy socjalnej z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu A0692
Opracowanie rezultatu

Administrator