BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU


Rezultat - słowa kluczowe

Rodzaje rezultatu:

film, model przedsiębiorstwa społecznego, model szkoleń, raport

Beneficjenci:

Romowie

Podmioty wdrażające:

jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, Urzędy Miast, Urzędy Pracy

Zakres tematyczny wg kryteriów PO KL:

Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych w środowisku lokalnym, Aktywizacja środowisk lokalnych, Aktywizacja zawodowa i społeczna Romów, Metoda pracy socjalnej z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu D0406
Opracowanie rezultatu

Administrator