BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU


Rezultat - słowa kluczowe

Rodzaje rezultatu:

inkubator przedsiębiorczości, metodologia budowy marki, model przedsiębiorstwa społecznego

Beneficjenci:

bezrobotni

Podmioty wdrażające:

instytucje doradczo-szkoleniowe, instytucje rynku pracy, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia bezrobotnych, Urzędy Miast, Urzędy Pracy

Zakres tematyczny wg kryteriów PO KL:

Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych w środowisku lokalnym, Aktywizacja środowisk lokalnych, Modele ośrodków wspierania przedsiębiorczości społecznej


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu D0681
Opracowanie rezultatu

Administrator