BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU


Rezultat - słowa kluczowe

Rodzaje rezultatu:

baza danych, dobre praktyki, dokumentacja, film, materiały dydaktyczne, metodologia szkoleń, metodologia tworzenia instytucji, model aktywizacji bezrobotnych, model mentoringu, model przedsiębiorstwa społecznego, model sieci instytucji, podręcznik, portal/wortal, program kształcenia, raport

Beneficjenci:

animatorzy rynku pracy, bezrobotni, doradcy zawodowi, instytucje doradcze, instytucje okołobiznesowe, instytucje szkoleniowe, liderzy lokalni, ofiary przemocy, osoby zagrożone utratą pracy, pracownicy służb społecznych, samorząd lokalny

Podmioty wdrażające:

instytucje doradczo-szkoleniowe, instytucje rynku pracy, jednostki samorządu terytorialnego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ośrodki Interwencji Kryzysowej, przedsiębiorcy, zrzeszenia pracodawców, związki zawodowe

Zakres tematyczny wg kryteriów PO KL:

Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych w środowisku lokalnym, Metoda pracy socjalnej z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, Metoda wspierania zatrudnienia w trzecim sektorze, Rozwiązania ułatwiające godzenie życia rodzinnego i zawodowego


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu G0590
Opracowanie rezultatu

Administrator