BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU


Rezultat - słowa kluczowe

Rodzaje rezultatu:

baza danych, dokumentacja, kursy, materiały dydaktyczne, materiały konferencyjne, model e-learningu, model ośrodka szkoleniowego, model szkoleń, model usług, model wsparcia, nowy zawód, opis struktury organizacyjnej, podręcznik, portfolio elektroniczne, program kształcenia, wzory dokumentacji i raportów

Beneficjenci:

absolwenci szkół średnich i wyższych, kadra kierownicza przedsiębiorstw, osoby 45+, osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych, osoby zagrożone utratą pracy, pracownicy Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Podmioty wdrażające:

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, instytucje badawczo-rozwojowe, instytucje doradczo-szkoleniowe, instytucje edukacyjne i szkoleniowe, instytucje rynku pracy, jednostki samorządu terytorialnego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, organizacje pozarządowe, Ośrodki Kształcenia Ustawicznego, Urzędy Pracy, Zakłady Doskonalenia Zawodowego

Zakres tematyczny wg kryteriów PO KL:

Programy szkoleniowe dla osób 50+


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu F0101
Opracowanie rezultatu

Administrator