BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU


Rezultat - słowa kluczowe

Rodzaje rezultatu:

baza danych, dobre praktyki, informator, materiały dydaktyczne, metodologia badań, metodologia szkoleń, narzędzia badawcze, poradnik/przewodnik, rekomendacje

Beneficjenci:

firmy MŚP, opiekunowie dzieci i osób zależnych, pracodawcy

Podmioty wdrażające:

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, firmy z sektora MŚP, instytucje edukacyjne i szkoleniowe, instytucje rynku pracy, jednostki samorządu terytorialnego, kadra kierownicza MŚP, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, publiczne placówki opieki nad dziećmi, specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi, Urzędy Miast, Urzędy Pracy, Zakłady Doskonalenia Zawodowego, zrzeszenia pracodawców, związki zawodowe

Zakres tematyczny wg kryteriów PO KL:

Metody promowania i wdrażania elastycznych form zatrudnienia, Rozwiązania ułatwiające godzenie życia rodzinnego i zawodowego