BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt - słowa kluczowe

Beneficjenci:

bezdomni, osoby uzależnione od narkotyków

Zakres tematyczny wg kryteriów PO KL:

Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych w środowisku lokalnym, Aktywizacja środowisk lokalnych, Metoda pracy socjalnej z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, Metody zwiększania dostępności kształcenia osób o specjalnych potrzebach, w tym osób niepełnosprawnych