BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt - słowa kluczowe

Beneficjenci:

ofiary handlu ludźmi

Zakres tematyczny wg kryteriów PO KL:

Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych w środowisku lokalnym, Metoda pracy socjalnej z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, Metody zwiększania dostępności kształcenia osób o specjalnych potrzebach, w tym osób niepełnosprawnych