BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt - słowa kluczowe

Beneficjenci:

azylanci, doradcy zawodowi, migranci, uchodźcy

Zakres tematyczny wg kryteriów PO KL:

Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych w środowisku lokalnym, Metoda pracy socjalnej z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym