BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt - słowa kluczowe

Beneficjenci:

animatorzy rynku pracy, bezrobotni, doradcy zawodowi, instytucje doradcze, instytucje okołobiznesowe, instytucje szkoleniowe, liderzy lokalni, ofiary przemocy, osoby zagrożone utratą pracy, pracownicy służb społecznych, samorząd lokalny

Zakres tematyczny wg kryteriów PO KL:

Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych w środowisku lokalnym, Metoda pracy socjalnej z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, Metoda wspierania zatrudnienia w trzecim sektorze, Rozwiązania ułatwiające godzenie życia rodzinnego i zawodowego