BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU SZKOLENIOWEGO


Nazwa rezultatu szkoleniowego Kompleksowy model aktywizacji zawodowej Romów poprzez wspieranie tworzenia nowych przedsiębiorstw - integracyjnych spółdzielni socjalnych

Opis rezultatu szkoleniowego:

Kompleksowy model aktywizacji zawodowej Romów poprzez wspieranie tworzenia nowych przedsiębiorstw - integracyjnych spółdzielni socjalnych stanowi rezultat przygotowywany przez Partnerstwo.
Przy opracowaniu modelu uwzględniono specyfikę społeczności romskiej, a zaproponowane beneficjentom miejsca pracy dostosowane zostały do ich specyfiki kulturowej i posiadanych umiejętności. Do istotnych elementów przygotowywanego modelu należą:
- zapewnienie dostępu do informacji rynkowej, szkoleń biznesowych, uzupełniających szkoleń zawodowych oraz mentoringu;
- oparcie profilu działalności spółdzielni na umiejętnościach posiadanych przez społeczność romską;
- dostosowanie tworzonych miejsc pracy i form organizacyjnych do specyfiki kulturowej Romów;
- wspieranie inicjatyw o charakterze integracyjnym udziału w grupie członków założycieli nie-Romów z lokalnej społeczności, lokalne kampanie antydyskryminacyjne towarzyszące powołaniu spółdzielni socjalnej;
- wypracowanie mechanizmu współpracy pomiędzy powstającymi romskimi spółdzielniami socjalnymi, lokalną społecznością romską i romskimi stowarzyszeniami, a władzami samorządowymi, instytucjami lokalnego rynku pracy i innymi podmiotami lokalnej społeczności (np. stowarzyszenia lokalnego biznesu).
W ramach projektu zaplanowano złożenie czterech spółdzielni socjalnych, których działalność jest dostosowana do specyficznych potrzeb i możliwości lokalnych społeczności romskich, uwzględniając także możliwość zatrudnienia osób bezrobotnych ze społeczności lokalnej, nie pochodzących z grupy etnicznej Romów. Wybranie profilu działalności spółdzielni zostało poprzedzone analizą umiejętności posiadanych przez beneficjentów w danej społeczności - tradycyjne umiejętności romskie (np. cygańskie patelnie, romska kuchnia, etniczne rękodzieło itp.). Ponadto przeprowadzona została analiza lokalnego rynku, ukierunkowana na odbiorców instytucjonalnych lub klientów wywodzących się spoza lokalnej społeczności. W każdej ze spółdzielni planowano zorganizowanie 10-cio osobowych grup założycielskich, uprzednio przeszkolonych w zakresie: umiejętności menedżerskich i biznesowych oraz specyfiki zarządzania spółdzielnią.

Model został przygotowany w oparciu o generalne wytyczne dla programów aktywizacji zawodowej migrantów i grup etnicznych, będących w szczególnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, wypracowane przez organizacje międzynarodowe. Powstały one w oparciu o wnioski płynące z wielu projektów tego typu, realizowanych w różnych regionach świata i w odniesieniu do bardzo różnych grup docelowych na przestrzeni ostatnich 30 lat XX wieku. Testowane rozwiązania stanowią adaptację tych wytycznych do specyfiki społeczności romskiej oraz polskich warunków prawnych. W swoim ostatecznym kształcie rozwiązania modelowe sformułowano w oparciu o wnioski płynące z fazy testowania. Efektem końcowym przygotowywanego rezultatu jest rozwój nowych form działania na rzecz integracji Romów na rynku pracy poprzez wspieranie wśród nich przedsiębiorczości
Spółdzielnie socjalne zakładane były w czterech lokalizacjach, różniących się ważnymi cechami socjoekonomicznymi (wielkie miasto o wysokim poziomie bezrobocia, małe miasteczko, gmina wiejska, różne obszary geograficzne Polski) oraz w kontekście różnych grup romskich mieszkających w Polsce. Spółdzielnie socjalne uruchomiono w Szczecinku, Krakowie, Olsztynie i Witnicy.

Warunki konieczne do stosowania rezultatu:

Warunki wyjściowe konieczne dla podjęcia wdrażania rezultatu w danej społeczności lokalnej to:
- obecność przedstawicieli lokalnej społeczności romskiej zdolnych i gotowych do współpracy ze społecznością nie-romską i podjęcia pracy przy tworzeniu spółdzielni socjalnej;
- obecność lokalnych podmiotów doświadczonych we współpracy z lokalną społecznością romską, dobrze ją znających i cieszących się jej zaufaniem;
- gotowość wszystkich ww. podmiotów do współpracy przy wdrażaniu rezultatu.
Do stosowania rezultatu konieczne są:
- badanie umiejętności wśród lokalnej społeczności romskiej;
- analiza i badanie rynku lokalnego;
- określenie możliwych profili działalności biznesowej;
- rekrutacja grupy założycielskiej;
- szkolenie biznesowe;
- zapewnienie uzupełniających kursów zawodowych zgodnie z indywidualnymi potrzebami grupy docelowej;
- wsparcie finansowe, instytucjonalne i merytoryczne w początkowym okresie działalności;
- zapewnienie finansowania opieki nad dziećmi kobiet angażujących się w tworzenie spółdzielni w początkowej fazie jej działalności.

Opinia eksperta:

Rezultat projektu to kompleksowy model aktywizacji zawodowej Romów zdolnych do samodzielnego funkcjonowania na rynku, poprzez wspieranie tworzenia nowych przedsiębiorstw (integracyjnych spółdzielni socjalnych) dostosowanych do specyfiki społeczności romskiej i oferujących jej miejsca pracy. W proponowanym modelu profil działalności spółdzielni, tworzonych miejsc pracy i form organizacyjnych opierał się na umiejętnościach posiadanych przez społeczność romską i dostosowanych do specyfiki kulturowej Romów. W przygotowywanym modelu, jako jedną z metod wspierania integracyjnego aspektu spółdzielni było angażowanie do grupy założycielskiej osób pochodzących z małżeństw mieszanych polsko-romskich. Takie rozwiązanie zostało przyjęte na podstawie badań z których wynikało, że doświadczenie wspólnej pracy z Romami znacząco przyczynia się do redukcji wzajemnych negatywnych stereotypów i uprzedzeń, co powinno zwiększać szanse pozytywnego oddziaływania rezultatu w zakresie przeciwdziałania stereotypom i wzmacniania integracji. Wdrożenie rezultatu powinno przyczynić się także do rozwoju nowych form działania na rzecz integracji Romów na rynku pracy, poprzez wspieranie wśród nich przedsiębiorczości. Taką formę wspomagającą stanowiły innowacyjne, w ocenie Partnerstwa, programy szkoleń opracowanych specjalnie z myślą o tej grupie, jak i wspieranie Romów w tworzeniu miejsc pracy dostosowanych do ich specyfiki kulturowej i wykorzystujących posiadane przez nich umiejętności. Wypracowany przez Partnerstwo rezultat i jego elementy składowe dają możliwość wykorzystania przygotowanych rozwiązań dla tej grupy docelowej w innych środowiskach. Rekomendacja rezultatu jest możliwa pod warunkiem przygotowania pełnego wkładu merytorycznego proponowanego rozwiązania, w okresie realizacji projektu.

Beneficjenci:

osoby bezrobotne, romowie


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu D0406

Czy rezultat jest rekomendowany przez eksperta: tak

Czy rezultat może być stosowany bez wsparcia finansowego: nie

Region testowania: Zachodniopomorskie-Szczecinek, Małopolskie-Kraków, Warmińsko-mazurskie-Olsztyn