BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU SZKOLENIOWEGO


Nazwa rezultatu szkoleniowego Model franchisingu społecznego

Opis rezultatu szkoleniowego:

Rezultatem projektu jest Model franchisingu społecznego stworzony w celu powstania sieci spółdzielni socjalnych, które otrzymuje pomoc i doradztwo biznesowe ze strony franczyzodawcy społecznego. Franczyodawca ten jest tworzony przy wykorzystaniu Centrum Kształcenia Praktycznego i pełni rolę inkubatora biznesu spółdzielczego działającego na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej. Centrum Kształcenia Praktycznego, na którego podstawie powstaje inkubator, posiadający odpowiednie do tego typu działalności zaplecze ułatwia też dalsze funkcjonowanie inkubatora po zakończeniu projektu. Inkubator pełni funkcje ośrodka szkoleniowo-doradczego, zachowując jednocześnie rolę franczyzodawcy społecznego. Franchising społeczny, w odróżnieniu od biznesowego, przekazuje całe know --how bez pobierania opłat licencyjnych, nakłada jedynie obowiązek wypełnienia celów statutowych związanych z aspektem społecznym. Franczyzodawca nie czerpie bezpośrednich korzyści finansowych ze wspierania franczyzobiorcy (korzystającego z wytworzonej marki, nazwy, znaków handlowych, modelu funkcjonowania biznesowego, doświadczenia, wiedzy i metody działania opracowanej przez dawcę licencji). Na podstawie zawartej umowy franczyzobiorca ponosi jedynie opłaty związane z celami statutowymi, takimi jak fundusze: szkoleniowy, marketingowy i wzajemnych poręczeń gwarancyjnych.

Warunki konieczne do stosowania rezultatu:

Do stosowania rezultatu konieczne są:
- diagnoza lokalnego rynku pod kątem trafności doboru usługi/produktu, wytwarzanego przez spółdzielnie socjalną;
- zidentyfikowanie grupy odbiorców, tj. potencjalnych spółdzielców społecznych, chcącej podjąć działalność;
- zapoznanie się z metodologia tworzenia i prowadzenia spółdzielni społecznych;
- dostosowanie planistyczne metodologii do potrzeb rynku lokalnego i potrzeb danej/określonej grupy odbiorców.

Opinia eksperta:

Model franchisingu społecznego posiada statutowy zapis spółdzielni o przeznaczaniu części zysku na cele społeczne, takie jak:
- szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe i przyuczenie do zawodu;
- zakładanie i finansowanie świetlic, domów dziennego pobytu, zapewniających opiekę nad osobami zależnymi;
- podejmowanie działań i dialogu z jednostkami samorządu terytorialnego oraz lokalnymi przedsiębiorcami w zakresie promocji całego regionu oraz poprawy i rozwoju infrastruktury społecznej i gospodarczej;
- propagowanie i upowszechnianie idei spółdzielni społecznych.
Model ten odpowiada, zdaniem eksperta, na zdiagnozowane przez Partnerstwo potrzeby grupy odbiorców działań projektowych. Model posiada potencjał replikacji, gdyż zawiera wbudowane instrumenty budowy marki produktów i usług spółdzielni socjalnych, które mogą znajdować nabywców na otwartym rynku komercyjnym po zakończeniu działań wsparcia EQUAL.

Beneficjenci:

byli pracownicy PGR, młodzież, osoby bezrobotne, osoby długotrwale bezrobotne, osoby opiekujące się osobami zależnymi, osoby zagrożone wykluczeniem


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu D0681

Czy rezultat jest rekomendowany przez eksperta: tak

Czy rezultat może być stosowany bez wsparcia finansowego: nie

Region testowania: Warmińsko-mazurskie-Kętrzyn