BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU SZKOLENIOWEGO


Nazwa rezultatu szkoleniowego Model kształcenia ustawicznego, ze szczególnym uwzględnieniem oprogramowania komputerowego tzw. Symulatora Korzyści Elastycznych Form Zatrudnienia

Opis rezultatu szkoleniowego:

Rezultatem jest Model kształcenia ustawicznego, ze szczególnym uwzględnieniem oprogramowania komputerowego tzw. Symulatora Korzyści Elastycznych Form Zatrudnienia. Symulator korzyści stosowania elastycznych form zatrudnienia jest to aplikacja internetowa, tworzona w celu ułatwienia dokonywania wyboru użytkownikowi, jak również poszerzania jego wiedzy z zakresu dostępnych na polskim rynku pracy form zatrudnienia, innych niż tradycyjna umowa o pracę na czas nieokreślony.
Program ten można porównać do pracy, jaką wykonuje doradca zawodowy w połączeniu z przepisami prawa pracy w pigułce. Symulator porównuje ze sobą kilka form zatrudnienia pokazując wady i zalety poszczególnych form, jak również prezentuje szczegółowe opisy aspektów i form zatrudnienia umieszczone w załącznikach. Końcowym efektem pracy Symulatora jest tabelaryczna prezentacja podobieństw i różnic form zatrudnienia, jakie są możliwe dla danego użytkownika na podstawie jego sytuacji i preferencji. Program może zastąpić pierwszą fazę spotkania z doradcą zawodowym lub specjalistą ds. rekrutacji, gdyż na podstawie przeprowadzonego dialogu z użytkownikiem eliminuje poszczególne formy zatrudnienia, które zostały odrzucone w fazie dialogu. Aplikacji internetowej towarzyszy aplikacja pulpitowa będąca edytorem modeli dla ekspertów, dzięki któremu może być aktualizowana i specyficznie modelowana wiedza udostępniona w ramach aplikacji internetowej.

Warunki konieczne do stosowania rezultatu:

Analiza potrzeb sektora przemysłu okrętowego w zakresie rozwoju zawodowego pracowników, w tym strategii zarządzania kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwach produkcyjnych i firmach okołostoczniowych.

Opinia eksperta:

Wybrane elementy modelu kształcenia ustawicznego zostały wypracowane w projekcie dla branży przemysłu okrętowego i firm z branży okołostoczniowej i tam mogą być stosowane. Ekspert zwraca uwagę na tworzenie oprogramowania komputerowego tzw. Symulatora Korzyści Elastycznych Form Zatrudnienia, co dla całego sektora jest rezultatem innowacyjnym. Ten właśnie rezultat posiada największy potencjał do replikacji na inne branże i jest rekomendowany przez eksperta. Natomiast poszczególne elementy modelu kształcenia, będące integralną składową rezultatu, wymagają każdorazowo modyfikacji treści szkoleniowych w oparciu o analizę potrzeb danego sektora w odniesieniu do nowych grup docelowych.

Beneficjenci:

pracownicy małych i średnich przedsiębiorstw, pracownicy przedsiębiorstw produkcyjnych, przedstawiciele kadry zarządzającej MSP, przedstawiciele kadry zarządzającej przedsiębiorstw produkcyjnych


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu F0515

Czy rezultat jest rekomendowany przez eksperta: tak

Czy rezultat może być stosowany bez wsparcia finansowego: tak

Region testowania: Pomorskie