BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU SZKOLENIOWEGO


Nazwa rezultatu szkoleniowego Zintegrowany model utrzymania na rynku pracy pracowników 45+, oparty na metodologii jobcoachingu

Opis rezultatu szkoleniowego:

Rezultatem projektu jest Zintegrowany model utrzymania na rynku pracy pracowników 45+, oparty na metodologii jobcoachingu składający się z opisu metodologii i dokumentacji z wdrażania job coachingu w przedsiębiorstwach i organizacjach pozarządowych. Są to materiały do analiz dla pracodawców, studia przypadków pokazujące dobre praktyki w zakresie stosowania modelu jobcoachingu. Drugi element modelu to instrukcja obsługi job coachingu, na którą złożą się:
- system szkolenia job coachów, w tym cykl wykładów procedura zarządzania pracą job coacha, procedura certyfikacji oraz standardy pracy job coachów, metoda pracy z osobami zagrożonymi zwolnieniami uwzględniająca job coaching, szkolenia psychologiczne;
- szkolenia z umiejętności twardych: komputer w pracy biura-firmy, sprzedawca-handlowiec z kasą fiskalną i komputerem.
Kurs jest przygotowywany przez szkoły wyższe uczestniczące w projekcie (szkolenia przez działające przy szkołach wyższych ośrodki naukowo-badawcze i instytucje szkoleniowe).

Opinia eksperta:

Coaching jako taki jest obecnie stosowany na rynku pracy w odniesieniu do pracowników kadry zarządzającej. Jobcoaching dla osób 45+, zaproponowany w projekcie, dotyczy osób z różnym wykształceniem, pracujących, zagrożonych utratą pracy i już bezrobotnych. Objęcie osób zagrożonych utratą pracy instrumentami motywującymi w celu utrzymania zatrudnienia, stanowi, zdaniem eksperta, o jego innowacyjnym charakterze. Projektodawca zdiagnozował i opisał szeroko w dokumentacji projektowej trudną sytuację na rynku pracy w woj. łódzkim, szczególnie w sektorze przemysłu włókienniczego, gdzie m.in. odbywało się testowanie rezultatu. Proponowany instrument wsparcia dla pracowników MSP na rynku pracy odpowiada na zidentyfikowane przez Partnerstwo potrzeby odbiorców rezultatu w woj. łódzkim i tym samym wypełnia kryterium trafności doboru instrumentów wsparcia. Model jobcoachingu posiada potencjał stosowania przez wybrane instytucje: miedzy innymi związki zawodowe, które mogą stosować model, poprzedzając jego stosowanie przeszkoleniem swoich członków w zakresie tego instrumentu. Innymi instytucjami mogącymi stosować model są MSP, w których instrument jobcoachingu może być stosowany w działach Human Resources oraz m.in. publiczne służby zatrudnienia, w ramach własnych szkoleń dla osób zagrożonych na rynku pracy.

Beneficjenci:

członkowie związków zawodowych, pracodawcy, pracownicy MSP zagrożeni utratą pracy, pracownicy publicznych służb zatrudnienia


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu F0607

Czy rezultat jest rekomendowany przez eksperta: tak

Czy rezultat może być stosowany bez wsparcia finansowego: nie

Region testowania: Łódzkie