BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU SZKOLENIOWEGO


Nazwa rezultatu szkoleniowego Model aktywizacji zawodowej i reintegracji społecznej kobiet doświadczających przemocy

Opis rezultatu szkoleniowego:

W skład rezultatu, czyli Modelu aktywizacji zawodowej i reintegracji społecznej kobiet doświadczających przemocy wchodzi:
- utworzenie 3 spółdzielni socjalnych;
- przygotowanie raportu na temat prawnych i instytucjonalnych aspektów tworzenia spółdzielni socjalnych;
- przygotowanie podręcznika metodologii i dobrych praktyk dotyczących zakładania oraz prowadzenia spółdzielni socjalnych i własnej działalności gospodarczej;
- przygotowanie programu szkoleniowego (warsztaty psychologiczne, szkolenia prawne z zakresu zakładania i prowadzenia spółdzielni oraz samodzielnej działalności gospodarczej);
- przygotowanie programu szkoleniowego oraz procedury naboru dla liderek, które chciałyby otoczyć opieką mentorską nowo powstające spółdzielnie;
- wypracowanie niezbędników dot. pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, skierowane do poszczególnych grup zawodowych;
- powołanie zrzeszenia instytucji, organizacji i osób odpowiedzialnych za prowadzenie polityki społecznej, aktywizacji zawodowej i świadczenie pomocy kobietom oraz dzieciom doświadczającym przemocy.

Warunki konieczne do stosowania rezultatu:

Model może być wykorzystany przez publiczne służby zatrudnienia, które dysponują środkami na aktywizację bezrobotnych, jednostki administracji rządowej i samorządowej, instytucje szkoleniowe, organizacje pozarządowe oraz pracodawców (i zrzeszenia pracodawców), którzy mogą wesprzeć nowo utworzone podmioty gospodarcze.
Nakłady finansowe konieczne do wdrożenia modelu, obejmujące szkolenia mentorów, rekrutację członków spółdzielni i zapewnienie beneficjentkom czasowego wsparcia finansowego, mogą być pokryte w całości lub części ze środków celowych Funduszu Pracy, krajowych środków celowych, zagranicznych funduszy pomocowych lub środków Regionalnych Programów Operacyjnych (z EFS).

Opinia eksperta:

Rezultat opiera się na założeniu, iż należy społecznie wzmacniać ofiary przemocy w ich odzyskiwaniu pewności siebie w życiu zawodowym i osobistym. Spółdzielnia socjalna, oferująca formy pracy zawodowej, uzyskująca pewne dochody z własnej pracy oraz oferująca wsparcie psychologiczne, jest adekwatnym, zdaniem eksperta, instrumentem do społecznego wzmacniania ofiar przemocy (grupy odbiorców projektu). Należy jednak ściślej zdefiniować kryteria doboru grupy odbiorców, które nie zostały ściśle zdefiniowane na etapie dokumentacji projektowej. Innowacyjny jest system upowszechniania rezultatu poprzez stworzenie koalicji instytucji, działających na styku polityki społecznej i edukacji ustawicznej grup marginalizowanych. Działania projektowe dają szanse kobietom na pozostanie na rynku pracy, a tym samym zmniejszają prawdopodobieństwo, iż po zakończeniu projektu staną się znowu odbiorcami pomocy społecznej. Rezultat posiada wiec wewnętrzny potencjał replikacji, gdyż daje grupie odbiorców instrumenty do życiowego (w tym finansowego) usamodzielnienia się i może być stosowany do wsparcia innych grup marginalizowanych, np. byłych więźniów.

Beneficjenci:


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu G0590

Czy rezultat jest rekomendowany przez eksperta: tak

Czy rezultat może być stosowany bez wsparcia finansowego: nie

Region testowania: Łódzkie-Łódź, Mazowieckie-Warszawa, Śląskie-Lubliniec