BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU SZKOLENIOWEGO


Nazwa rezultatu szkoleniowego Modelowy Ośrodek Renowator

Opis rezultatu szkoleniowego:

Rezultatem jest Modelowy Ośrodek RENOWATOR, który zapewni kompleksowe usługi edukacyjno-szkoleniowe w zakresie zdobywania kwalifikacji opartych na innowacyjnych technologiach teleinformatycznych, bezpośrednim transferze wiedzy z ośrodków naukowo-badawczych do beneficjentów takich jak:
- osoby w wieku 45+, kobiety wracające z urlopów wychowawczych- nabycie wiedzy niezbędnej do wykorzystania w pracy tj. innowacyjnych technologii informacyjnych i nowoczesnych metod zarządzania oraz podejmowania decyzji biznesowych;
- kadra zarządzająca zwiększy swoje umiejętności w dziedzinie stosowania technologii informacyjnych.
Dzieki udziałowi w kursach wzrosną szanse beneficjentów ostatecznych na zatrudnienia w nowym miejscu pracy lub utrzymania stanowiska w obecnej firmie, wzrośnie konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw.
W ramach rezultatu założono:
- wypracowanie materiałów szkoleniowych: materiałów dydaktycznych, kursów elektronicznych, broszur, programów egzaminów, podręczników, programów naukowych;
- nabycie przez beneficjentów ostatecznych kwalifikacji w zawodach: konsultant ds. e-learningu, e-mentor, analityk danych, analityk rynku, analityk potrzeb klienta, doradca ds. przetargów, dydaktyk medialny;
- odbycie przez beneficjentów ostatecznych staży i praktyk w przedsiębiorstwach i instytucjach;
- promocja na rynku certyfikowanych specjalistów;
- pomoc doradcza w ramach Biura Karier.

Warunki konieczne do stosowania rezultatu:

Do stosowania rezultatu konieczne są:
- nawiązanie współpracy z lokalnymi instytucjami naukowo-badawczymi, dostarczającymi kadry konsultantów, metodyki oraz zakresu treści szkoleniowych;
- stworzenie odpowiednio wyposażonych pracowni (sprzęt, oprogramowanie, dostęp do Internetu);
- zatrudnienie oraz przeszkolenie personelu szkoleniowego, kadry konsultantów i trenerów.
Część zasobów e-learningowych może być stosowana w dowolnych regionach kraju. Rezultat może być stosowany przez instytucje na rynku pracy-urzędy pracy-agencje zatrudnienia, związki zawodowe, zrzeszenia pracodawców MSP i partnerstwa lokalnego. Okres wdrażania Działania 2 to 27 miesięcy.

Opinia eksperta:

Modelowy Ośrodek RENOWATOR jako opisany rezultat zwraca uwagę swoją kompleksowością wsparcia, w tym nauczania, gdyż obejmuje m.in. wykłady i ćwiczenia stacjonarne, elektroniczne kursy zdalne i elektroniczne testy i sprawdziany, zajęcia w laboratorium komputerowym, konsultacje, staże zawodowe, szkolenia miękkie, doradztwo zawodowe i gospodarcze. Ośrodek wyróżnia się też szerokim zastosowaniem nauczania e-learningowego, co umożliwia szczególnie osobom nie w pełni dyspozycyjnym i mobilnym na rynku pracy, mimo własnych ograniczeń, zdobywanie nowych kwalifikacji. Zgodnie z informacjami od Partnerstwa, Ośrodek działa w ścisłym powiązaniu z placówkami naukowymi, instytucjami badawczo-rozwojowymi, a tematyka szkoleń dotyczy nowych technologii informatycznych, pochodzących z pracowni naukowców, pracowników naukowych ośrodków badawczo-rozwojowych, bezpośrednio zaangażowanych w formy działań Ośrodka jako wykładowcy, trenerzy, konsultanci, autorzy podręczników i materiałów szkoleniowych. Ekspert zwraca uwagę, iż obecna analiza ma na celu otrzymanie informacji co do wypracowanych w trakcie realizacji wsparcia EQAUL produktów edukacyjno-szkoleniowych. W opisanym rezultacie istnieje pewien model dostępu do wiedzy dla grup odbiorców z wykorzystaniem zasobów, jakimi dysponuje Ośrodek (merytorycznych, sprzętowych, czasowych, lokalowych, formy etc.). Ekspert rekomenduje na poziomie rezultatu Ośrodek jako kompleksowy model przekazywania wiedzy z zakresu nowych technologii, ta rekomendacja rozciąga się tez na jednostkowe produkty, a wiec m.in. szkolenia, platformy e-learningowe, podręczniki, materiały dydaktyczne, o ile zostanie doprecyzowane, które produkty, czy elementy produktów edukacyjno-szkoleniowych są bezpośrednim, autorskim wkładem, wypracowanym w trakcie działań Partnerstwa.

Beneficjenci:

kobiety po urlopach wychowawczych, pracownicy MSP zagrożeni utratą pracy


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu F0101

Czy rezultat jest rekomendowany przez eksperta: tak

Czy rezultat może być stosowany bez wsparcia finansowego: nie

Region testowania: Mazowieckie