BAZA REZULTATÓW | PRODUKTY SZKOLENIOWE


Nazwa produktu szkoleniowego Kurs mieszany pt. [Dydaktyk Medialny] wraz z materiałem dydaktycznym

Opis produktu szkoleniowego:

Produktem jest kurs mieszany wraz z materiałami szkoleniowymi pt. Dydaktyk Medialny, mające na celu przygotowanie specjalistów do wykonywania zadań dydaktyka medialnego. Zadaniem dydaktyka medialnego jest tworzenie elektronicznych kursów. Jest to osoba, która przekształca treści szkoleniowe, materiały merytoryczne i metodyczne przygotowane przez ekspertów dziedzinowych w stworzony zgodnie z obowiązującymi w e-learningu standardami elektroniczny kurs. Do szkolenia mogą przystępować osoby z wykształceniem średnim lub wyższym posiadające podstawowe umiejętności posługiwania się komputerem.
Zasoby szkoleniowe, w postaci niepublikowanych plików elektronicznych, obejmują:
- opis ścieżek szkoleniowych;
- szczegółowy program szkolenia (agenda);
- podręcznik Dydaktyk Medialny - materiał pomocniczy do szkolenia;
- zestaw kursów elektronicznych do nauki zdalnej, na który składają się następujące pozycje:
- Wprowadzenie do e-learningu;
- Wprowadzenie do projektowania e-kursów;
- Runtime: mechanizm wykonywania i śledzenia kursów;
- TeleEdu Editor - przykład narzędzia autorskiego;
- Tworzenie dynamicznych scenariuszy przebiegu elektronicznych kursów;
- Elektroniczne testy i strategie testowania;
- Raporty z e-kursów i ich przetwarzanie;
- Jak przygotować materiały do e-kursów;
- SWISHmax przykład edytora animacji;
- Metadane: opisujemy e-kurs;
- WBTExpress przykład narzędzia autorskiego;
- ToolBook przykład narzędzia autorskiego;
- MS Power Point w roli narzędzia autorskiego;
- Aspekty ekonomiczne e-learningu;
- Podstawy wykorzystania dźwięku w e-kursach;
- Testowanie e-kursów na zgodność ze standardami SCORM.
- zestaw materiałów pomocniczych do ćwiczeń praktycznych, prezentacje MS Power Point, przykładowe kursy elektroniczne, pliki z opisami ćwiczeń i materiałami do ćwiczeń, w tym zestaw materiałów metodycznych (scenariuszy);
- elektroniczny test końcowy (stosowany po zakończeniu kursu);
- elektroniczny test certyfikacyjny stosowany do certyfikacji nabytych kwalifikacji po stażu.

Opinia eksperta:

Jeśli produkt powstał w trakcie wsparcia EQUAL, ekspert rekomenduje produkt jako nowatorski na rynku szkoleń. Kurs jest dobrą odpowiedzią na zapotrzebowanie rosnące na rynku pracy na kwalifikacje związane z ocenę programów, treści i szkoleń e-learningowych. Jednocześnie wybór Internetu jako środka wsparcia odbiorców w pozyskiwaniu kwalifikacji jest adekwatnym instrumentem dla takich grup odbiorców jak np. kobiety po urlopach wychowawczych, które są mniej mobilne i dyspozycyjne na rynku pracy i chętnie korzystają z form szkoleń na odległość.

Pliki do pobrania:

Forma:

pliki elektroniczne niepublikowane, publikacja w formie książkowej

Rodzaj:

program kursu mieszanego stacjonarno-internetowego

Beneficjenci:

kobiety po urlopach wychowawczych, pracownicy, pracownicy instytucji szkoleniowych, pracownicy małych i średnich przedsiębiorstw, pracownicy publicznych służb zatrudnienia, szkoły wyższe

Instytucje mogące stosować produkt:

instytucje szkoleniowe, jednostki badawczo-rozwojowe, placówki kształcenia praktycznego, placówki kształcenia ustawicznego, szkoły i placówki edukacyjne, szkoły wyższe


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu F0101

Czy produkt jest rekomendowany przez eksperta: tak

Czy produkt może być stosowany bez wsparcia finansowego: nie

Region testowania: Mazowieckie