BAZA REZULTATÓW | LISTA REZULTATÓW


Lista rezultatów

Projekty

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej
BEQUALIFIED – internetowa baza danych na temat kompetencji zawodowych, zapotrzebowania rynku pracy oraz kompetencji beneficjenta (elektroniczne PORTFOLIO)
Bilansowanie kompetencji
Centrum Organizacji Lokalnej Przedsiębiorczości Społecznej (COLPS)
Centrum Promocji Pracy - model wdrażania elastycznych form zatrudnienia
Coaching jako metoda aktywizacji zawodowej i społecznej w trzech sektorach gospodarki
Dualny model szkolenia zawodowo-aktywizującego dla osób długotrwale bezrobotnych i członków ich rodzin
Empatia - model lokalny
Funkcjonowanie przedsiębiorstwa społecznego oraz instytucji wspierającej (Ośrodka Gospodarki Społecznej) w sektorze usług publicznych. Metodologia aktywizacji zawodowej osób chorych psychicznie i długotrwale bezrobotnych z terenów wiejskich
Kompleksowy model wsparcia dla rzemiosła
Kompleksowy system wsparcia i szkoleń zawodowych przygotowujących ofiary handlu ludźmi do aktywnego wejścia na rynek pracy
Lokalny system wczesnej identyfikacji problemów powiatowego rynku pracy
Metodologia udzielania kompleksowego wsparcia dla lokalnych organizacji pozarządowych i przygotowanie jego elementów składowych do praktycznego zastosowania
Model aktywizacji zawodowej i reintegracji społecznej kobiet doświadczających przemocy
Model aktywizacji zawodowej i społecznej osób z autyzmem
Model aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Model aktywizacji zawodowej Romów poprzez wspieranie tworzenia integracyjnych spółdzielni socjalnych
Model aktywizacji zrównoważonej Praca-Rodzina: lokalne partnerstwa na rzecz osób opiekujących się osobami zależnymi
Model działania asystenta rodzinnego
Model edukacyjno-integracyjny na rzecz osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy
Model ekologicznej działalności gospodarczej dla organizacji pozarządowych
Model funkcjonowania podmiotu lokalnej gospodarki społecznej oparty o działalność gospodarczą organizacji pozarządowej
Model Inkubatora Gospodarki Społecznej
Model instytucjonalnego wsparcia aktywności zawodowej i przedsiębiorczości Romów. Koncepcja Centrum Aktywizacji Zawodowej Romów.
Model INTERMENTORING
Model kompleksowej pomocy dzieciom i rodzicom
Model lokalnej sieci wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością
Model MORS - Międzyresortowy Ośrodek Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej
Model pracy animatora - opiekuna osób najbardziej zagrożonych wykluczeniem społecznym
Model przedsiębiorstw społecznych działających w systemie franchisingu
Model przygotowania narzędzi i materiałów dydaktycznych oraz organizacji procesu nauczania dla szkoleń pracowników MŚP oraz kadry zarządzającej, realizowanych za pomocą metody e-learningu
Model przygotowania zawodowego szkolenie-staż-praca (tryb czeladniczy)
Model reintegracji społecznej i zawodowej młodych osób wykluczonych społecznie (opuszczających zakłady poprawcze i karne)
Model Sieci Centrów Edukacji Społeczeństwa Informacyjnego
Model systemu wsparcia utrzymania zatrudnienia pracowników 50+ w sektorze okrętowym
Model transferu wiedzy i usług wspomagających mikroprzedsiębiorstwa
Model tworzenia forów współpracy i wymiany informacji wspierających integrację społeczną i zawodową rodzin osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz działających przy nich międzysektorowych grup wsparcia i partnerstw
Model tworzenia spółdzielni socjalnych osób niepełnosprawnych z udziałem samorządu gminnego lub pod jego auspicjami, z udziałem lokalnych organizacji pozarządowych i osób niepełnosprawnych
Model tworzenia wioski tematycznej
Model umożliwiający osobom z problemami zdrowia psychicznego wejście na powszechnie dostępny rynek pracy i edukacji - niezależnie od możliwości korzystania z ofert dostępnych w związku z orzeczeniem o niepełnosprawności
Model wchodzenia osób dyskryminowanych na otwarty rynek pracy poprzez tworzenie i prowadzenie spółdzielni socjalnych oraz pracę w tych placówkach.
Model wsparcia osób po kryzysie psychicznym w społeczności lokalnej - Lokalny System Współdziałania Partnerów
Model wspierania Elastycznych Form Zatrudnienia i zasad pracy na odległość dla osób sprawujących opiekę nad osobami zależnymi
Model zarządzania firmą równych szans
Model zwalczania dyskryminacji pracowników 44+ przy wykorzystaniu innowacyjnych narzędzi informatycznych z pełną bazą danych procedur - metodologii ułatwiających analizę i szkolenie
Modele szkoleniowo-dydaktyczne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w zakresie zielonych technologii
Modelowy Ośrodek Szkoleniowo-Konsultacyjno-Stażowy RENOWATOR
Modelowy system działań umożliwiających poprawę sytuacji zawodowej społeczności romskiej
Modelowy system wdrażania szkoleń zawodowych dla osób z dysfunkcją wzroku – na przykładzie szkoleń językowych
Modelowy System Zarządzania Wiedzą w Firmie
Modułowy system integracji i zapobiegania wykluczeniu migrantów z rynku pracy
Narzędzie aktywizacji bezrobotnych sportowców
Obniżenie zagrożenia wykluczeniem społecznym poprzez zapewnienie zatrudnienia na stanowiskach zgodnych z oczekiwaniami pracodawców, kształcenie w kierunku zgodnym z podjętą pracą zawodową oraz uczestnictwo w warsztatach psychologiczno-socjologicznych
Pakiet narzędzi wspierających samodzielne i niezależne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym
Partnerska interwencja dla rozwoju usług lokalnych metodą manufaktur integracyjnych. Model zmniejszenia bezrobocia poprzez tworzenie nowych miejsc pracy
Portal prognozowania stanów zagrożenia przedsiębiorstwa e-barometr
Pozarządowy Ośrodek Kariery. Modelowa instytucja promocji i wspierania zatrudnienia w III sektorze
Przedsiębiorstwo społeczne zakorzenione w społeczności lokalnej: kluczowe rozwiązania prawne, organizacyjne i instytucjonalne.
Punkt Wsparcia Społecznego - model monitorowania postępu beneficjenta w programach/projektach skoncentrowanych na przywracaniu osób uzależnionych i bezdomnych na rynek pracy
Rotacja pracy
Specjalna Miejska Strefa Społeczna. Peryferyjne centrum
Spójny model wsparcia krajowej gospodarki społecznej jako mechanizm rozwoju lokalnego włączającego zbiorowości zmarginalizowane
Spółdzielnia socjalna dla osób niepełnosprawnych jako sposób na przeciwdziałanie bierności zawodowej tej grupy społecznej
Standardy "Zatrudnienie Fair Play"
Streetworking - pierwszy krok w integracji społecznej i zawodowej osób bezdomnych
Symulator korzyści stosowania elastycznych form zatrudnienia (EFZ)
System aktywizacji zawodowej poprzez pracę tymczasową na podstawie certyfikacji umiejętności
System informatyczny Platforma e-Dialog
System Promocji Elastycznej Pracy
System wsparcia inicjatyw ekonomii społecznej - z uwzględnieniem aktywnego uczestnictwa osób bezrobotnych i marginalizowanych - wdrażany w trzech środowiskach lokalnych: gminie wiejskiej, gminie miejskiej oraz dużym mieście wojewódzkim.
System wsparcia osób skazanych
System Wspierania Elastycznych Form Zatrudnienia
System wspierania procesu naturalnej fluktuacji kadr z wykorzystaniem elementów zarządzania wiedzą i podnoszenia kwalifikacji zawodowych Beneficjentów Ostatecznych
System wychodzenia z rodzinnego bezrobocia na wsi
Ścieżka kształcenia mentorów i peer-mentorów dla grup defaworyzowanych
Techniki i instrumenty oddziaływania na pracodawców zwiększające świadomość odpowiedzialności społecznej w kontekście zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz instrumenty dostarczające wiedzy na temat zatrudniania osób niepełnosprawnych
Upowszechnianie modelowej instytucji doradczej oraz przedsiębiorstw społecznych i promowanie dobrych praktyk służących poprawie sytuacji zawodowej osób chorujących psychicznie i osób dotkniętych psychicznymi konsekwencjami długotrwałego bezrobocia
Utworzenie krajowego modelu współpracy instytucji wymiaru sprawiedliwości i sektora pozarządowego na rzecz readaptacji społecznej i aktywizacji zawodowej skazanych oraz byłych skazanych
Uzupełnienie procesu terapeutycznego osób uzależnionych od środków psychoaktywnych poprzez szkolenia, praktykę zawodową i kursy wspomagające
Wieloaspektowy system szkoleń zawodowych i przedsiębiorczości przygotowujący skazanych do wejścia na otwarty rynek pracy
Wortal szkoleń ICT wspomagany narzędziem autodiagnozy umiejętności informatycznych
Wsparcie adaptacyjności małych przedsiębiorstw – cząstkowe modele wsparcia małych przedsiębiorstw produkcyjnych do zmian strukturalnych w gospodarce
Wzrost Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych
Zakładowy model ochrony równouprawnienia osób niepełnosprawnych w zatrudnieniu na otwartym rynku pracy
Zintegrowany model utrzymania pracowników 45+ na rynku pracy, oparty na metodologii jobcoachingu
Zintegrowany model wprowadzania młodzieży defaworyzowanej na rynek pracy - Centrum Wspierania Rozwoju (CWR)