BAZA REZULTATÓW | KARTA EKSPERTA


Patryk Gogolok

Dziedzina

Poszczególne zagadnienia dotyczące realizacji projektu „Odziedzicz pracę" IW EQUAL, w tym w szczególności:
 
- prezentacja głównego rezultatu projektu Dualnego Modelu Szkolenia zawodowo-aktywizującego dla osób dłu-gotrwale bezrobotnych i członków ich rodzin (upowszechnianego w ramach Działania 3);
- szkolenia i aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych;
- współpraca instytucji na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu;
- problematyka poradnictwo zawodowego;

oraz:

- problematyka włączania na rynek pracy osób długotrwale bezrobotnych;
- rewitalizacja miejskich obszarów zdegradowanych.

 

Projekty


Dane kontaktowe

Patryk Gogolok
Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej ? Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego

ul. Św. Józefa 30
44-217 Rybnik

tel.: (032) 422 24 33, 423 13 11
koordynator1@rcez.pl