BAZA REZULTATÓW | LISTA PROJEKTÓW


Numer projektu

Nazwa projektu

"Empatia" - lokalna solidarność na rzecz równych szans
Rozwój umiejętności życiowych Młodych Intelektualnie Sprawnych, ale Ruchowo Niepełnosprawnych (MISARN)
Nowa droga dla byłych więźniów
"Praca w posagu" - model wychodzenia z bezrobocia rodzinnego na wsi
Wyjść na prostą
Odziedzicz pracę
Inicjatywa na rzecz rozwoju przedsiębiorczości Romów "Kxetanes - Razem"
"Pierwsza szychta" - regionalne partnerstwo na rzecz aktywizacji osób dyskryminowanych na rynku pracy
Sportowcy na rynku pracy
Druga szansa
Wchodzenie, utrzymanie, powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej
Kampania przeciw ubóstwu - "Najwyższy szczebel dobroczynności"
Partnerstwo dla Zawidawia. Program "Zakrzów - peryferie lokomotywą dla Wrocławia"
WANT2LEARN - Chcę się uczyć (Projekt nie był realizowany w Działaniu 3)
Razem
Związkowa promocja i ochrona równouprawnienia osób niepełnosprawnych w zatrudnieniu
Dajmy sobie pracę - ekoszansa
Niepełnosprawni - samodzielność, rodzina, rehabilitacja, edukacja, praca - system zintegrowany
IRIS - reintegracja społeczna i zawodowa kobiet - ofiar handlu ludźmi
Szwajcarski zegarek
Wyprowadzić na prostą
Wstań, unieś głowę
Wychowankowie domów dziecka - nowe szanse, lepsze jutro
Agenda bezdomności - Standard Aktywnego Powrotu na Rynek Pracy
Per linguas mundi ad laborem - Przez języki świata do pracy (Projekt nie był realizowany w Działaniu 3)
Czarna owca. Skazani na ochronę przyrody
Romowie na rynku pracy
Partnerstwo na Rzecz Zwiększenia Dostępności Rynku Pracy dla Osób Niewidomych
Czas na pracę - praca na czas
Winda do pracy
Partnerstwo na rzecz aktywizacji zawodowej "Animator"
Progres - skoordynowane partnerstwo: pierwsze zatrudnienie celem rehabilitacji socjopsychiatrycznej
Partnerstwo na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców terenów powojskowych "Aktywizacja"
Międzykulturowe Centrum Adaptacji Zawodowej
Twarzą w twarz z rynkiem pracy - model zatrudnienia przejściowego
Ekonomia społeczna w praktyce
Partnerstwo Inicjatyw Nowohuckich
Cyberręka lidera - wspieranie liderów społecznych przemian w Polsce
Partnerstwo MUFLON
"Możemy więcej" - Partnerstwo na rzecz spółdzielni socjalnych
Kluczowa rola gminy w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych
W stronę polskiego modelu gospodarki społecznej - budujemy nowy Lisków
Akademia Przedsiębiorczości - rozwój alternatywnych form zatrudnienia
Partnerstwo na rzecz aktywizacji zawodowej Romów poprzez narzędzia gospodarki społecznej
Koalicja Łamania Oporów Społecznych "KŁOS"
Transfer doświadczeń w zakresie gospodarki społecznej ekologicznych organizacji z Europy Zachodniej
Gospodarka Społeczna na Bursztynowym Szlaku
Na fali
Tu jest praca
Partnerstwo dla Rain Mana - Rain Man dla Partnerstwa
Krakowska inicjatywa na rzecz gospodarki społecznej - "Cogito"
Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej - model funkcjonowania w sieci współpracy
Mazurski Feniks
Partnerstwo na rzecz profesjonalizacji trzeciego sektora
Spółdzielnia Socjalna "Ul"
Telepraca szansą na zwalczanie nierówności i dyskryminacji na rynku pracy
Pomysł na sukces
Partnerstwo na rzecz rozwoju kompetencji informatycznych w Polsce
Platforma e-Dialog
System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych
Ośrodek "Renowator" dla małych i średnich przedsiębiorstw
"Mayday" - model aktywnego wsparcia pracowników i firm wobec zmian strukturalnych w gospodarce
Nowe szanse dla transgranicznego rynku pracy i gospodarki Euroregionu Nysa
Mentoring poprzez IT
"Zatrudnienie Fair Play". Promocja kultury przedsiębiorczości i etyki rynku pracy.
Przedsiębiorczość w sieci - Internet szansą na wzrost konkurencyjności
adaptus.pl
WAMP- Wsparcie Adaptacyjności Małych Przedsiębiorstw (Projekt nie był realizowany w Działaniu 3)
Partnerstwo wyrównania szans
"Euroster" - Partnerstwo na rzecz rozwoju zdolności adaptacyjnych pracowników przemysłu okrętowego
Opolski e-rzemieślnik
Centrum Zielonych Technologii
Modelowy system przystosowania kadr przedsiębiorstw do zmian strukturalnych w gospodarce
"ElaStan" - promocja elastycznych stanowisk pracy i ochrona kapitału intelektualnego firm
"Enter" - Partnerstwo na rzecz telepracy, przedsiębiorczości i równouprawnienia
Sojusz dla pracy
Dynamizm i doświadczenie - wspólne zarządzanie zmianą
Dojrzałość wykorzystuje wiedzę
Budujmy razem
Elastyczny pracownik - partnerska rodzina
Partnerstwo - rodzina - równość - praca
"Pełnia życia" - wsparcie rodziców dzieci niepełnosprawnych
Telepraca scala rodzinę
Życie zaczyna się po czterdziestce
Praca dla dwojga
Gender Index
Kompromis na rynku pracy - innowacyjny model aktywizacji zawodowej kobiet
@lterEgo
Praca i godne życie dla kobiet - ofiar przemocy
Rodzic-pracownik - rozwój zawodowy rodziców podczas urlopu wychowawczego
Edukacja dla integracji - Partnerstwo na rzecz uchodźców