BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU


Nazwa rezultatu Narzędzie aktywizacji bezrobotnych sportowców

Opis rezultatu:

Obecny system instytucji na rynku pracy oraz dostępne rozwiązania nie pozwalają na skuteczną aktywizację sportowców na otwartym rynku pracy po zakończeniu kariery. Narzędzie aktywizacji bezrobotnych sportowców stwarza możliwość bezpośredniego wsparcia tej grupy zawodowej, z uwzględnieniem jej specyficznych oczekiwań i wymagań. Opracowana metoda bezpośredniego wsparcia polega na zastosowaniu zindywidualizowanego podejścia do problemów, z jakimi borykają się beneficjenci (współpraca z Doradcą Zawodowym Pierwszego Kontaktu).


Narzędzie składa się z dwóch elementów: cyklu doradczego oraz pakietu szkoleniowego. Cykl doradczy obejmuje działania Doradców Zawodowych Pierwszego Kontaktu (DZPK), pracujących bezpośrednio ze sportowcami. Doradcy odbywają specjalne szkolenia przygotowujące ich do pracy z beneficjentami. Realizując swoje zadania, mają do dyspozycji niezbędne narzędzia merytoryczne i techniczne, które zwiększają efektywność podejmowanych przez nich działań. Doradca Zawodowy Pierwszego Kontaktu odwiedza podopiecznego w miejscu jego zamieszkania, a tym samym może poświęcić mu znacznie więcej czasu niż doradcy zatrudnieni w istniejących instytucjach. Każdy z podopiecznych zyskuje możliwość współtworzenia własnego planu rozwoju na zasadach partnerskich i dokonania wyboru najlepszej ścieżki aktywizacji zawodowej. Dzięki takim indywidualnym kontaktom doradca może dostosować wypracowane rozwiązania do specyficznych potrzeb każdego beneficjenta (stworzenie ścieżki zawodowej, opracowanie planu aktywizacji, wsparcie motywacyjno-aktywizujące). Po postawieniu diagnozy sportowcy są kierowani na odpowiednie szkolenia. Pakiet szkoleń obejmuje wyróżniające się innowacyjną formułą kursy dotyczące pracy w zawodach okołosportowych. Szkolenia zawodowe dotyczą czterech obszarów - zakładania własnej działalności gospodarczej, zarządzania organizacjami sportowymi, marketingu sportowego oraz pracy w charakterze instruktora (animatora sportu). Ich celem jest podniesienie poziomu kwalifikacji beneficjentów z zakresu zarządzania i sportu zawodowego. Tematyka szkoleń wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pracodawców (instytucji z branży sportowej), którzy poszukują pracowników dobrze zorientowanych w problematyce sportowej i posiadających umiejętności menedżerskie. Na zakończenie szkoleń beneficjenci odbywają staże lub praktykę zawodową (zwykle w instytucji działającej w branży sportowej). Program szkoleń uwzględnia zagadnienia dotyczące wielu różnych dyscyplin sportowych, a także problematykę związaną ze specyficznymi elementami wybranej dziedziny sportu.


Model aktywizacji może być wdrażany przez organizacje działające w obszarze sektora sportowego, a także instytucje szkoleniowe. Z wypracowanej metody skorzystają zarówno organizacje, które wspomagają sportowców w powrocie na rynek pracy po zakończeniu kariery, jak również instytucje zainteresowane wsparciem aktywnych zawodników w zakresie przygotowania ich do funkcjonowania na otwartym rynku pracy. Wdrożenie rezultatu wiąże się z koniecznością organizacji działań promocyjnych i upowszechnianiem problematyki bezrobocia sportowców wśród działaczy sportowych, trenerów i agentów sportowych. Niezwykle istotnym czynnikiem jest nawiązanie współpracy z pracodawcami, co umożliwi beneficjentom odbywanie staży i praktyk zawodowych, a także znalezienie zatrudnienia.


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu A0262
Opracowanie rezultatu

Administrator