BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU


Nazwa rezultatu Uzupełnienie procesu terapeutycznego osób uzależnionych od środków psychoaktywnych poprzez szkolenia, praktykę zawodową i kursy wspomagające

Opis rezultatu:

Dotychczas na polskim rynku nie stworzono systemowego programu wsparcia dla osób wychodzących z uzależnienia narkotykowego lub zarażonych wirusem HIV. Działania pomocowe, oferowane przez pojedyncze organizacje, mają charakter doraźny i nie przynoszą trwałych i kompleksowych efektów. Osoby uzależnione zazwyczaj nie dysponują odpowiednimi umiejętnościami i kompetencjami zawodowymi, wymaganymi na dzisiejszym rynku pracy, a ponadto borykają się ze społeczną izolacją (ze strony zarówno pracodawców, jak i otoczenia), w związku z czym mają ogromne trudności ze zdobyciem zatrudnienia.


Proponowany model polega na stworzeniu zintegrowanego systemu - przeznaczonego dla osób wychodzących z nałogu narkotykowego i zarażonych wirusem HIV - łączącego terapię, edukację i pracę z działalnością ekologiczną. Wdrożenie rezultatu wymaga współpracy z administracją, instytucjami oraz społecznością lokalną. Model jest realizowany w oparciu o szkolenia, praktyki zawodowe i kursy wspomagające (szkolenia komputerowe, kursy asertywności itp.). Istotne znaczenie ma uaktywnienie społeczności lokalnej poprzez współpracę z ośrodkami leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych. Ważnym elementem jest połączenie szkoleń i praktyk zawodowych beneficjentów z dobrowolną terapią, która prowadzona jest w centrach leczenia i rehabilitacji, gdzie odbywają się też zajęcia edukacyjne. Innowacyjnym elementem programu jest powiązanie terapii i szkoleń z działalnością w zakresie ekologii. Dzięki tej inicjatywie beneficjenci mogą wkroczyć w nowe obszary pracy, gdzie ich umiejętności będą społecznie pożyteczne. Ośrodki mają możliwość wykorzystywania produkcji ekologicznej na użytek własny, prowadzenia szkoleń zawodowych pacjentów w miejscu terapii i uzyskania wsparcia w środowisku lokalnym. Stają się one centrami informacji ekologicznej, a tym samym odgrywają rolę inicjatorów działań na rzecz ekologii, tolerancji i współpracy społecznej.


W skład opracowanego modelu wchodzą gotowe programy szkoleń zawodowych oraz centra leczenia i rehabilitacji, przygotowane do świadczenia usług dla społeczności lokalnej. Opracowano też m.in.: podręcznik dobrych praktyk rozwoju podprojektów ekologicznych, przygotowujących beneficjentów do wejścia na rynek pracy; informator z opisem barier, kłopotów i najczęściej popełnianych błędów; opis procesu naboru beneficjentów; informator dotyczący wymagań formalnych i procedur niezbędnych do rozwoju działań ekologicznych, opisujący możliwości skorzystania z funduszy Unii Europejskiej.


Model może być wdrażany przez sieci leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz ośrodki leczenia uzależnienia alkoholowego, lokalne Urzędy Pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Środowiska, Organizacje pozarządowe lub zrzeszenia pracodawców. Środki finansowe konieczne do realizacji modelu można pozyskać z Urzędów Pracy (szkolenia, inwestycje ekologiczne), środków funduszy Unii Europejskiej i Funduszu Ochrony Środowiska (zakup sprzętu komputerowego i koszt zapewnienia stałego dostępu do Internetu) lub darowizn od sponsorów prywatnych. Istotne znaczenie ma również nawiązanie współpracy pomiędzy ośrodkami leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych, poszerzenie kręgu ośrodków wykorzystujących rezultaty oraz rozwijanie kontaktu ośrodków z lokalnymi społecznościami, instytucjami i urzędami. Ośrodki, które już wdrożyły model, mogą udzielić indywidualnego wsparcia (know-how) w zakresie realizacji rezultatu.


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu A0422
Opracowanie rezultatu

Administrator